Географія ґрунтів та землекористування
Генезис та морфологія ґрунтів

Мета дисципліни - ознайомити студентів із морфологічною будовою ґрунту, його морфологічними ознаками та особливостями процесів грунтотворення різних типів ґрунтів. Висвітлити знання і досягнення сучасної морфології про особливості формування ґрунтового покриву, ґрунтового профілю, ґрунтового генетичного горизонту, склад ґрунту, новоутворення і включення в основних типах ґрунтів. Навчити студентів використовувати морфологічні та генетичні особливості типових ґрунтів в практичній роботі при характеристиці та оцінюванні ґрунтового покриву.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

 • сучасні уявлення про ґрунтовий покрив;
 • типи грунтового профілю;
 • значення фаз грунту в процесах диференціації грунтового профілю;
 • елементарні грунтотвірні процеси;
 • класифікації та систематику новоутворень грунту;
 • класифікації та систематику включень грунту;
 • визначення термінів школами грунтознавців;
 • особливості зонального та інтразонального грунтотворення.

Вміти:

 • охарактеризувати зональні та інтразональні ґрунти;
 • діагностувати органогенні, елювіальні, ілювіальні, акумулятивні генетичні горизонти;
 • визначати якісні та кількісні характеристики новоутворень грунтів;
 • оцінювати роль факторів та чинників грунтотворення у формуванні грунтового профілю;
 • використовувати морфологічні ознаки для оцінювання різних типів грунтів;
 • оперувати номенклатурою генетичних горизонтів за О. Н. Соколовським та міжнародних грунтознавчих організацій;
 • дати морфологічну характеристику ґрунту.