Геоінформаційні системи і технології

Метою дисципліни є освоєння студентами основних теоретичних зведень в області сучасних геоінформаційних систем (ГІС) і набуття практичних навиків при роботі з ГІС-програмами. Завдання – вивчити основні поняття і терміни, які застосовуються при розробці, аналізі та редагуванні геоінформаційних систем; розглянути особливості організації даних і їхнє моделювання в ГІС; сформувати навики пошукової, дослідницької діяльності студентів за рішенням навчальних завдань із використанням навчальних ГІС, що відрізняються від реальних тільки об'ємом інформації, але не інтерфейсом або способами роботи з інформацією; продемонструвати можливість застосування теоретичних знань при вирішенні практичних завдань в області ГІС-технологій.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

  • інформацію про нове покоління програмно-технічних засобів обробки цифрових, растрових та атрибутивних даних, про архітектуру ГІС, про апаратне, програмне, інформаційне і методичне забезпечення ГІС;
  • особливості підбору, підготовки і введення як просторової, так і атрибутивної інформації.

Вміти:

  • використовувати у своїй практичній і науково-дослідній роботі необхідні функції програмних пакетів ArcGis (ESRI), Erdas Imagine, MapInfo Professional та Digitals.