Географічне моделювання (за професійним спрямуванням)

Метою дисципліниє ознайомлення майбутніх фахівців з основами принципами побудови моделей структури та динаміки геосистем, їх типами та класами, формування навичок розробки конкретних модельних рішень, вироблення вміння застосовувати розроблені моделі для оцінки, аналізу та прогнозу сучасного екологічного стану. Завданнями дисципліни є вивчити історію формування і становлення географічного моделювання; розглянути основи вчення про географічні моделі; всебічно розкрити взаємозв'язок і взаємозалежність природних компонентів.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

  • поняття та концепції географічного моделювання,сучасного стану даної проблеми в Україні та міжнародний досвід;
  • закономірності взаємозв’язку між природними та техногенними явищами, які визначають гостроту екологічної ситуації, ступінь екологічної безпеки;
  • способи і методи аналізу та дослідження такого взаємозв’язку методом моделювання та прогнозування;
  • основні принципи побудови моделей структури та динаміки геосистем;
  • типи та класи моделей структури та динаміки геосистем.

Вміти:

  • розробляти конкретні модельних рішень;
  • застосовувати розроблені моделі для оцінки, аналізу та прогнозу сучасного екологічного стану;
  • використовувати у своїй практичній і науково-дослідній роботі принципи та методи географічного меделювання.