Географія ґрунтів та землекористування
Земельні ресурси та земельний кадастр

Метою дисципліни є формування у студентів знань про роль земельних ресурсів у суспільному виробництві та функціонуванні біосфери, характеристику світових земельних ресурсів, в тому числі земельних ресурсів України, і стан їх використання. Засвоєння теоретичних основ земельного кадастру, його складових та структурою ведення на місцевому, регіональному і державному рівнях, а також практичне застосуванні набутих знань під час проведення робіт із кадастрового зонування територій, кадастрових зйомок, бонітування ґрунтів, економічної і грошової оцінки земель, державної реєстрації земельних ділянок та обліку кількості і якості земель.

Завданням є набуття знань із теоретичних основ управління земельними ресурсами, їх охорони та раціонального використання, ознайомлення із веденням земельного кадастру у зарубіжних країнах та їх земельними ресурсами.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

  • основні поняття дисципліни;
  • закономірності функціонування землі як природного ресурсу і засобу виробництва;
  • теоретичні положення земельного кадастру, організацію земельно-кадастрових робіт, земельно-кадастрову документацію;
  • чинне земельне законодавство з питань охорони та раціонального використання земельних ресурсів.

Вміти:

  • виконувати весь комплекс робіт із основного і поточного земельного кадастру;
  • вести державну статистичну звітність із кількісного обліку земель;
  • застосовувати дані земельного кадастру для вирішення завдань пов'язаних із організацією раціонального використання земельних ресурсів та їх охорони.