Земельні ресурси світу

Мета дисципліни – ознайомити студентів з основними типами ґрунтів, факторами грунтотворення, станом використання та охорони земельних ресурсів Світу, закономірностями їх розміщення в грунтово-біокліматичних поясах.

Завдання – засвоєння основ ґрунтотворного процесу, класифікація зональних та інтразональних типів ґрунтів, характеристика земельних ресурсів Світу.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

  • особливості грунтотворення в різних ґрунтово-біокліматичних поясах, походження, будову і склад ґрунту;
  • показники властивостей і режимів, які визначають ефективну і потенційну родючість ґрунту;
  • способи раціонального використання і охорони ґрунтів;
  • основні види ерозії і заходи боротьби з її проявами;
  • шляхи збереження, стабілізації і підвищення родючості ґрунтів;
  • принципи класифікації і географічних закономірностей розповсюдження основних типів ґрунтів;
  • розподіл та використання земельних ресурсів різного цільового призначення.

Вміти:

  • охарактеризувати зональні та інтразональні ґрунти, визначати тип ґрунту, описати його профіль, визначити лімітуючі чинники ефективного та раціонального використання ґрунтових та земельних ресурсів.