Літологія з основами мінералогії

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з властивостями та будовою кристалічних і аморфних речовин, залежністю між хімічним складом, кристалічною будовою та властивостями мінералів, методами діагностики мінералів, існуючими класифікаціями мінеральних видів, процесами формування мінералів та гірських порід , значенням мінералів у складі гірських порід, практичним значенням мінералів та гірських порід; формами залягання та особливостями будови, речовинним складом магматичних, метаморфічних та осадових порід, їх класифікаціями та номенклатурою, головними представниками різних груп, особливостями їх діагностики, поширенням на Земній кулі та у складі земної кори, отримання навичок опису, макроскопічного вивчення та визначення мінералів та гірських порід у лабораторних та польових умовах.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

 • основні закони та закономірності геометричної, фізичної, хімічної та фізико-хімічної кристалографії;
 • основні теоретичні положення та терміни мінералогії;
 • класифікацію геологічних процесів утворення мінералів та гірських порід;
 • властивості мінералів та їх поділ по групам;
 • форми знаходження мінералів у природі;
 • класифікацію мінералів, загальну характеристику кожного типу та класу мінералів, головних представників типів та класів та їх діагностичні ознаки;
 • основні теоретичні положення та терміни петрографії;
 • загальні відомості про магматичні породи (речовинний склад, будову, особливості формування);
 • принципи класифікації магматичних порід на групи, ряди, родини, види, різновиди;
 • процеси кристалізації магми;
 • особливості речовинного складу, фаціальних умов формування порід кожної групи, їх поділ на петрохімічні ряди, родини, види;
 • загальні відомості про метаморфічні породи (процеси метаморфізму, речовинний склад, будову, правила класифікації);
 • принципи виділення щаблів та рядів динамотермального метаморфізму;
 • особливості речовинного складу, будови, формування метаморфічних порід різних груп;
 • сучасні уявлення про склад літології як науки;
 • основні теоретичні положення та терміни літології;
 • стадії та етапи формування і перетворення осадових порід;
 • класифікацію осадових порід;
 • загальну характеристику кожного типу та класу осадових порід;
 • головних представників кожного типу та класу, їх особливості будови, хімічного складу, діагностику;
 • значення фізико-географічних умов у формуванні фацій різних типів.

Вміти:

 • визначати морфологію кристалів та їх закономірних зростків;
 • визначати будову та морфологію мінеральних агрегатів;
 • за особливостями будови мінерального агрегату робити висновки про його генезис;
 • визначати головні властивості мінералів (колір, колір риски, блиск, прозорість, спайність, характер поверхні зламу тощо);
 • діагностувати мінерали за властивостями, в тому числі головні породоутворювальні та акцесорні мінерали різних типів та класів;
 • визначати у породі головні породутворювальні мінерали (кварц, піроксени, амфіболи, польові шпати, нефелін, слюди, кальцит, хлорит тощо);
 • визначати головні види структур та текстур за різними ознаками для магматичних та метаморфічних порід;
 • за структурно-текстурними особливостями породи робити висновки про їх генезис;
 • визначати головні види та різновиди магматичних та метаморфічних порід;
 • описувати осадові породи різного генезису;
 • визначати мінеральний та петрографічний склад осадових порід;
 • визначати структуру та текстуру осадових порід за різними критеріями;
 • робити висновки про генезис породи;
 • пояснити вплив генезису породи на її властивості;
 • визначати тип фацій.