Географія ґрунтів та землекористування
Меліоративне ґрунтознавство

Мета дисципліни – засвоєння знань щодо об’єкта сільськогосподарських меліорацій – ґрунтів, як про складне природне тіло і головний засіб аграрного виробництва. Основні напрямки ефективного використання меліорованих земель і переходу до нової концепції меліорації для збереження родючості осушених і зрошуваних ґрунтів, досягнення високої продуктивності меліорованих ґрунтів при дотриманні екологічних вимог сьогодення; визначення складу, структури і хімічних властивостей ґрунтів; водно-фізичних властивостей ґрунтів.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

 • особливості грунтотворення в залежності від мінералогічного складу грунтотвірних порід та інших факторів;
 • походження, будову і склад ґрунту;
 • різноманітні показники властивостей і режимів, які визначають ефективну і потенційну родючість ґрунту;
 • зміни водно-фізичних, агрохімічних властивостей мінеральних і органогенних ґрунтів під впливом меліорацій, оптимальні параметри показників;
 • способи раціонального використання і охорони меліорованих ґрунтів;
 • основні види ерозії і заходи боротьби з її проявами;
 • шляхи збереження, стабілізації і підвищення родючості ґрунтів;
 • принципи класифікації і географічних закономірностей розповсюдження основних типів ґрунтів.

Вміти:

 • визначати вологість, вологоємкість і запаси доступної вологи в ґрунті;
 • прогнозувати зміни грунтотвірних процесів в результаті меліорацій ґрунту;
 • визначати фізико-механічні властивості ґрунту;
 • проводити польові ґрунтові дослідження;
 • вибирати напрям використання меліорованих ґрунтів з врахуванням ерозійних процесів, міграції і трансформації хімічних речовин;
 • враховувати негативні екологічні наслідки меліорації ґрунтів.