Методи геоморфологічних та палеогеографічних досліджень

Метою дисципліни є формування у студентів поняття про способи отримання загальної та спеціальної інформації про рельєф земної поверхні, палеоландшафти, компоненти древньої географічної оболонки, четвертинні відклади; оволодіння рядом фахових компетенцій, що дозволяють обґрунтовувати застосування різних методів геоморфологічних та палеогеографічних досліджень для вирішення конкретних завдань теоретичного та прикладного характеру. Вивчення дисципліни забезпечує набуття студентами необхідних знань про сучасну базу методів досліджень, які застосовуються для вирішення геоморфологічних та палеогеографічних задач; оволодіння навичками та прийомами проведення геоморфологічних та палеогеографічних досліджень: постановки проблеми, збору фактичного матеріалу, його аналізу та представлення результатів; вміння на основі отриманих знань проводити ретроспективний аналіз та прогнозувати розвиток геоморфологічних процесів у майбутньому.

Завданням дисципліни є навчити студента визначати методи, необхідні при дослідженні, знати принципи використання, можливості та обмеження кожного із методів, специфіку їх комплексного застосування, практично оволодіти виконанням деяких методів

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

 • сучасні класифікації методів отримання інформації про рельєф земної поверхні;
 • мету, предмет та зміст методів загального геоморфологічного аналізу;
 • можливості застосування у геоморфологічних дослідженнях загальнонаукових методів;
 • можливості та галузі застосування у геоморфологічних дослідженнях конкретно наукових методів;
 • порядок організації та здійснення польових геоморфологічних досліджень;
 • особливості вивчення різних генетичних категорій рельєфу та закономірностей перебігу геоморфологічних процесів.
 • методику комплексних досліджень четвертинних відкладів з метою палеогеографічних реконструкцій;
 • методи польових досліджень розрізів четвертинних відкладів, зокрема, опорних розрізів;
 • літологічні методи: методи гранулометричного аналізу, валового хімічного аналізу, визначення вмісту органічної речовини та карбонатів, фракційного складу гумусу, складу та вмісту сухих солей, аналізу глинистих мінералів, мікроморфологічного аналізу;
 • методи аналізу важкої фракції мінералів, мікроморфоскопії кварцових зерен, ізотопної геохімії;
 • методи морфологічного аналізу викопних грунтів та негрунтових відкладів, методи вивчення давнього кріогенезу;
 • методи реконструкції палеогеологічних обстановок та древніх грунтових покривів;
 • палеоботанічні методи: методи макроботанічного, карпологічного, антракологічного, палінологічного, мікрофітолітного, палеоетноботанічного та діатомового аналізів;
 • палеонтологічні методи: методи макро- і мікротеріологічного, малакофауністичного, форамініферового, остракодового, палеоентомологічного аналізів;
 • методи реконструкції рослинних покривів та фауністичних комплексів;
 • методи палеогеоморфологічних реконструкцій;
 • методи палеомагнетизму та аналізу магнітної сприйнятливості;
 • геохронологічні методи; календарні методи датування: дендрохронологія, варвохронологія, льодовикова хронологія, спелеохронологія;
 • фізико-хімічні методи абсолютної хронології: радіовуглецевий, калій-аргоновий, нерівноважних ізотопів, термо- та оптиколюмінісценті, амінокислотний, ESR;
 • принципи застосування, можливості та обмеження кожного із методів;
 • методи палеокліматичних реконструкцій за палеоіндикаторами;
 • методи палеоландшафтних реконструкцій за синтезом даних галузевих палеогеографічних реконструкцій.

Вміти:

 • читати топографічну карту, визначати основні морфографічні та морфометричні показники рельєфу;
 • визначати відповідність між геологічною структурою та рельєфом;
 • знаходити причинно-наслідкові зв’язки між факторами, процесами морфогенезу та їх наслідками;
 • складати загальні геоморфологічні карти та схеми;
 • складати геолого-геоморфологічні профілі та аналізувати за ними історію розвитку рельєфу;
 • описувати геологічні відслонення та вести польову геоморфологічну документацію;
 • проектувати та проводити геоморфологічну зйомку;
 • за морфологічними ознаками розрізняти генетичні типи четвертинних відкладів;
 • отримувати геоморфологічну інформацію з матеріалів аерофото- та космічної зйомки;
 • розробляти заходи запобігання дії негативних рельєфоутворюючих процесів;
 • прогнозувати розвиток рельєфоутворюючих процесів в майбутньому.
 • виконати гранулометричний аналіз зразків четвертинних відкладів;
 • виконати визначення вмісту гумусу та карбонатів;
 • виконати мацерацію та сепарацію зразків для спорово-пилкового аналізу;
 • виконати промивку зразків на молюски та мікротеріофауну;
 • визначити комплекс методів для дослідження різних генетичних типів та літологічних відмін четвертинних відкладів;
 • комплексно застосовувати галузеві палеогеографічні методи для палеокліматичних та палеоландшафтних реконструкцій.