Географія ґрунтів та землекористування
Охорона та раціональне використання ґрунтового покриву

Метою дисципліни є оволодіння студентами базовими знаннями про цілі та методи дисципліни, її найголовніші теоретичні положення і закономірності; розкрити локальні, регіональні та глобальні екологічні проблеми; дати основні уявлення про сучасні проблеми раціонального використання та охорони ґрунтів України і світу. Вивчення курсу передбачає засвоєння студентами сучасних тенденцій та перспектив використання ресурсного потенціалу ґрунтів, теоретико-методологічних проблем формування ресурсної стратегії в нових умовах сталого господарювання.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

 • основні теоретичні положеннями основ раціонального використання та охорони ґрунтів;
 • історію становлення проблеми раціонального використання та охорони ґрунтів;
 • напрями використання земельних ресурсів;
 • проблеми збереження та охорони ґрунтів;
 • термінологічно-понятійний апарат дисципліни;
 • сучасний стан земельних ресурсів України та світу;
 • методологічні принципи еколого-економічної оцінки ресурсного потенціалу ґрунтів;
 • основні аспекти нормативно-правової бази раціонального використання ґрунтів;
 • екологічні проблеми хімізації сільського господарства;
 • основні причини і наслідки висушування земель в Україні.

Вміти:

 • встановлювати характер взаємозв’язків між причинами виникнення, наслідками і шляхами розв’язання екологічних проблем людства та України;
 • аналізувати і прогнозувати можливі негативні наслідки нерегламентованої господарської діяльності людини з позицій еколого-економічного підходу до природоохоронних проблем;
 • знаходити шляхи до вирішення проблем забруднення та самоочищення ґрунтів;
 • розробляти заходи збереження і підвищення родючості ґрунтів.