Палеогеографія антропогену

Метою дисципліни є вивчення закономірностей розвитку природи протягом антропогену та дослідження можливостей використання знань про палеогеографічну циклічність та її особливості на території України для розробки вірогідних прогнозів майбутніх змін ландшафтів та їх компонентів під впливом природних факторів.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

  • схеми періодизації плейстоцену та голоцену України, зарубіжних країн та глобальну морську ізотопну шкалу;
  • основні закономірності розвитку древньої географічної оболонки у плейстоцені та голоцені;
  • особливості будови, літолого-палеопедологічних ознак, складу палеонтологічних решток кожного кліматоліту плейстоцену;
  • особливості природи палеогеографічних етапів плейстоцену та голоцену на території України та їх відміни від таких у сусідніх регіонах;
  • методи палеогеографічного прогнозування майбутніх природних змін.

Вміти:

  • використовувати основні прийоми реконструкцій давнього клімату і ландшафтів за комплексом палеогеографічних даних;
  • корелювати загальні схеми детальної стратиграфії та палеогеографії плейстоцену і голоцену із міжнародною шкалою, шкалами Західної, Південної та Східної Європи;
  • визначати кліматоліти у розрізах плейстоцену України;
  • розробляти регіональні схеми стратиграфії та палеогеографічної етапності плейстоцену.