Географія ґрунтів та землекористування
Науковий семінар з теоретичного ґрунтознавства

Мета дисципліни – формування світогляду про теоретичні аспекти ґрунтознавчої науки, проблеми ґенезису, географії та екології ґрунтів. Окреслити та вивчити теоретичні підходи до ролі ґрунту в біосфері, значення екологічних функцій ґрунтів; методології і сучасних методичних аспектів теорії грунтотворення; наукові підходи щодо раціонального використання і охорони ґрунтів в умовах аграрної реформи; вивчення сучасних ґрунтотворних процесів і їх оцінка; роль і значення антропогенного ґрунтотворення; вивчення та аналіз стану ґрунтового покриву світу та охорони ґрунтів.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

  • теоретичні основи та проблеми ґрунтознавства на глобальному та регіональному рівнях;
  • шляхи вирішення проблем та завдань, поставлених перед грунтознавством на сучасному етапі розвитку природничих наук;

Вміти:

  • аналізувати сучасний стан ґрунтового покриву;
  • виявляти причини виникнення проблем деградації ґрунтів;
  • планувати заходи охорони грунтового покриву;
  • вирішувати проблеми, пов’язані з антропогенним впливом на ґрунти і ґрунтовий покрив;
  • моделювати стан ґрунтових ресурсів на перспективу.