Структурна геоморфологія з основами неотектоніки

Метою дисципліни є вивчення особливостей впливу ендодинамічних процесів та геологічного субстрату на морфогенез, закономірностей формування рельєфу та його розвитку протягом неотектонічного етапу Землі, оволодіння методами структурно-геоморфологічного аналізу та оцінки неотектонічної активності морфоструктур. Вивчення основ структурної геоморфології та неотектоніки є важливим, передусім, з точки зору відсутності у цих науках єдиних науково-методологічних засад до розуміння головного об’єкту дослідження - морфоструктури, а також широким застосуванням морфоструктурного та неотектонічного аналізів для вирішення прикладних задач.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

 • головні наукові ідеї структурної геоморфології та історію їх формування;
 • терміни та поняття структурної геоморфології та неотектоніки;
 • місце і роль геодинамічних процесів та геологічного субстрату у формуванні різних генетичних типів структурного рельєфу Землі;
 • конкретні методи структурно-геоморфологічного аналізу та оцінки неотектонічної активності морфоструктур, можливості їх застосування;
 • зв’язок структурно-геоморфологічних та неотектонічних особливостей регіонів з локалізацією родовищ корисних копалин, сейсмічністю, геоекологічною ситуацією тощо.

Вміти:

 • виявляти та пояснювати зв’язки між тектонічними формами земної кори та елементами рельєфу її поверхні;
 • розпізнавати структурно зумовлені форми рельєфу земної поверхні за їх морфологічними ознаками та геологічною будовою;
 • пояснювати походження форм планетарного рельєфу Землі та їх просторовий розподіл;
 • виявляти та аналізувати за геологічними та геоморфологічними картами тектонічні порушення;
 • застосовувати різні методи для отримання інформації про структурну зумовленість рельєф та його новітню динаміку;
 • будувати та аналізувати середньомасштабні карти структурно-геоморфологічного змісту;
 • оцінювати неотектонічну активність морфоструктур за картографічними матеріалами різного змісту;
 • розпізнавати образи структурного рельєфу на матеріалах аерокосмічної зйомки (МАКЗ);
 • здійснювати структурно-геоморфологічне дешифрування МАКЗ.