Геоморфологія та природничий туризм

Відповідно до норм Закону України "Про вищу освіту" освітній рівень "бакалавр" повинен формувати компетенції, достатні для самостійної роботи фахівця, забезпечувати набуття теоретичних знань та практичних навичок з основних фундаментальних дисциплін.

Підготовка бакалаврів розпочитається вивченням обов'язкових навчальних дисциплін, у числі яких вивчення іноземної мови, що є обов'язковою умовою формування сучасного дослідника. Необхідною умовою формування аналітичного мислення студента у подальшому вивченні природного середовища є такі дисципліни, як вища математика та математична статистика, хімія з основами геохімії та фізика з основами геофізики.

Важливою і найголовнішою частиною навчального плану є вивчення основних природничних наук, географічної картографії, вчення про географічну оболонку, регіональної географії.

Соціально-політичні студії та основи філософських знань покликані закласти у студентів розуміння місця знань про природне середовище, суспільно-географічні аспекти розвитку світового господарства і людського суспільства у сучасному світі

Окремо у навчальному плані представлені блоки дисциплін, які дають можливість студентам обрати необхідні предмети як для поглиблення фахових знань, так і для загального інтелектуального розвитку.

Комплекс навчальних та виробничих практик повністю задовольняють практичне втілення набутих знань у реальну виробничу діяльність, закладають основи майбутньої професійної діяльності здобувача вищої освіти.

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ECTS.


Спеціальність
106 - Географія

Кваліфікація, що присвоюється
Бакалавр географії (Геоморфологія та природничий туризм), стажист-дослідник

Рівень кваліфікації
Бакалавр (перший рівень вищої освіти)

Тривалість програми
3 роки 10 місяців

Форма навчання
Денна

Спеціалізації:

  Рік
  Семестр
  Навчальний план
  1
  перший
  Іноземна мова для географів
  Топографія
  Вища математика з основами математичної статистики
  Метеорологія
  Хімія з основами геохімії
  Геологія
  Вступ до університетських студій
  Тарас Шевченко та Київськиї університет
  Фізична культура
  другий
  Іноземна мова
  Фізика з основами геофізики
  Гідрологія та океанологія
  Грунтознавство
  Біогеографія
  Фізична культура
  Навчальна практика з методів набуття географічної інформації
  Навчальна практика з основ польових природничо-географічних досліджень
  2
  перший
  Основи ГІС
  Геоморфологія
  Картографія
  Основи геоекології
  Фізична географія материків і океанів
  Еволюція біосфери Землі
  Основи природничого туризму
  Латинська мова (вільний вибір)
  Літолого-петрографічна основа рельєфу земної поверхні (вільний вибір)
  Природничо-географічне моделювання (вільний вибір)
  Іноземна мова
  Фізична культура
  Українська мова
  другий
  Ландшафтознавство
  Економічна і соціальна географія світу
  Українська та зарубіжна культура
  Вступ до фаху
  Природничотуристичні атракції світу
  Основи логіки (вільний вибір)
  Методи палеогеографічних досліджень (вільний вибір)
  Географія рекреаційних ресурсів (вільний вибір)
  Іноземна мова
  Фізична культура
  Українська мова
  Навчальна практика з методів обробки географічної інформації
  Навчальна професійно-орієнтована практика
  3
  перший
  Структурна геоморфологія
  Дистанційне зондування Землі
  Динамічна геоморфологія
  Морфометричний аналіз рельєфу
  Спецрозділи з природничого туризму
  Класифікація та паспортизація об'єктів природничого туризму
  Інженерна, пошукова та екологічна геоморфологія
  Соціологія (вільний вибір)
  Четвертинні відклади України (вільний вибір)
  Камінь в архітектурі і мистецтві (вільний вибір)
  Іноземна мова
  Фізична культура
  другий
  Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
  Соціально-політичні студії
  Урбогеоморфологія
  Основи ГІС-картографування
  Методи геоморфологічних досліджень
  Природничотуристичне проектування
  Морська геоморфологія
  Педагогіка (вільний вибір)
  Палеогеографія антропогену (вільний вибір)
  Географія мінеральних ресурсів (вільний вибір)
  Іноземна мова
  Фізична культура
  Виробнича практика
  Навчальна практика з методів поширення географічної інформації
  4
  перший
  Іноземна мова
  Філософія
  Рельєф і геологічна будова України
  Грунти України
  Клімат України
  Поверхневі води України
  Біогеографія України
  Психологія (вільний вибір)
  Основи геоархеології (вільний вибір)
  Геоморфологічне картографування (вільний вибір)
  Фізична культура
  другий
  Ландшафти України
  Історія розвитку планетарного рельєфу Землі
  Кваліфікаційна робота бакалавра
  Комплексний кваліфікаційний іспит за спеціальністю 106 Географія