До відома авторів

Статті до збірника, обсягом ДО 10 (десяти) сторінок подаються до редколегії або на електронну поштову скриньку, а також у роздрукованому вигляді у 2-х примірниках (для рецензування).
Гарнітура – Тimes New Roman – 14, інтервал – одинарний (1), поля – 2 см кожне.
До тексту статті додається довідка про автора, де зазначаються: - прізвище, ім′я, по-батькові; - посада, наукове звання; - установа чи організація.
До тексту ОБОВ’ЯЗКОВО додаються УДК та анотації українською, російською та англійською мовами за схемою:
- назва статті та ініціали автора;
- текст анотації;
- ключові слова.
УВАГА!: текст англійської анотації не повинен бути менше 2000 знаків.
Список літератури слід оформлювати згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" та вимог ВАК України («Бюлетень ВАК України, № 3 від 2008 року).

Редакційна колегія просить звернути увагу авторів статей на п. 3 Постанови ВАК України “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» за № 7-05/1 від 15 січня 2003 р.

«п.3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Зобов’язати їх приймати до друку … лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи:
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку».

Редакційна колегія збірника пропонує авторам виділяти рекомендовані Постановою ВАК України елементи статті окремими рубриками (скороченими підзаголовками).