Еволюція біосфери Землі

Мета дисципліни –

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

Вміти: