Науково-дослідницькі проєкти кафедри

Впродовж багатьох років співробітники кафедри є виконавцями і співвиконавцями науково-дослідних тем і розробок.

Проєкти кафедри:

Реконструкція природних умов ареалів проживання людини на території України в доісторичний та історичний час

ЗАВЕРШЕНИЙ

Проєкт спрямований на вирішення проблеми загальнодержавного і міжнародного рівня – розробка моделей впливу змін природного середовища на умови проживання людини доісторичного та історичного часу на території України − модельного регіону світового значення, що відзначається різноманіттям ландшафтних умов і географічним положенням на перехресті шляхів цивілізаційного розвитку людства. З цією метою має бути обґрунтовано новітню концепцію мультидисциплінарних порівняльно-географічних природничо-археологічних досліджень у відмінних за природними умовами осередках проживання людини. Останнє дасть змогу вирізнити глобальні і регіональні кліматичні сигнали у палеогеографічних і археологічних даних, що є принципово важливим для прогнозування майбутніх зрушень у стані довкілля. Це й зумовлює актуальність н/д теми у наш час глобальних кліматичних змін.

...
Професор Наталія Герасименко на розрізі Старі Безрадичі (Київська область).

Мета дослідження: реконструювати природні умови (давні рельєф, процеси седименто- і педогенезу, рослинність, клімат) ландшафтно-відмінних ареалів проживання людини на території України різних часових зрізів доісторичного та історичного часу і визначити їхній вплив на зміну матеріальних культур, адаптації давніх суспільств, виникнення та занепад цивілізацій, міграційні процеси. Простежити вплив давніх суспільств на природне довкілля.

...
Робота за проєктом зі співробітником Мезинського Національного природного парку О. Яковенком.

Завдання дослідження: розробити і реалізувати концепцію міждисциплінарних природничо-археологічних досліджень на основі порівняльно-географічного і порівняльно-історичного підходів; встановити закономірності взаємовпливів у системі «природа – людина»; створити інтерактивну базу даних геоархеологічних пам’яток України; на базі отриманих даних і моделювання розробити сценарії впливів майбутніх природних змін на суспільство.

...
Робота над розрізом В'язівок.

Основні результати: виконано реконструкцію природних умов ареалів проживання людини доісторичної та історичної доби на території України. На основі виконаних реконструкцій складено комплект із понад 30 карт, що відображають довкілля людини минулого на різних періодах її проживання на території України; встановлено закономірності адаптації людини доісторичного та історичного часу до зміни природних умов у просторі та у часі в ареалах її проживання на території України; встановлено закономірності впливу людини минулого на довкілля та зворотну відповідь на подальший розвиток матеріальних культур людини. Запропоновано попередній сценарій вірогідних майбутніх процесів у системі «природне довкілля – суспільство» під впливом можливих змін природних факторів.

Основними виконавцями проєкту були проф. Наталія Герасименко, проф. Сергій Бортник, доц. Ольга Ковтонюк, доц. Наталія Погорільчук, ас. Євгеній Рогозін, мнс Юлія Авдєєнко, асп. Олександр Бончковський та асп. Ілля Кравчук.

Державний реєстраційний номер: 0119U100325

Тип конкурсу: МОН України

Роки виконання: 2019-2021

Науковий керівник: Наталія Герасименко

Магнітні індикатори палеокліматичних змін у відкладах лесово-ґрунтової формації України

Виконується

Спільний проєкт Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна Національної академії наук України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Проєкт спрямований на виявлення закономірностей змін магнітних параметрів лесово-ґрунтових відкладів території України у залежності від кліматичних й фізико-географічних умов і оцінка їхньої інформативності для реконструкції палеокліматів. Для палеокліматичних реконструкцій нині широко застосовуються магнітні характеристики відкладів лесово-ґрунтової формації, які відображають циклічність кліматичних змін. Залучення магнітних маркерів у поєднанні з палінологічним і літолого-палеопедологічними методами відкриває нові можливості у виконанні палеокліматичних реконструкцій плейстоценових відкладів території України, центральної і південно-східної Європи.

...
Професор Наталія Герасименко із ст.н.с. Інституту геофізики НАНУ Д. Главацьким на розрізі Гребені (Київська область).

Мета дослідження: виявлення закономірностей змін магнітних параметрів лесово-ґрунтових відкладів території України у залежності від кліматичних й фізико-географічних умов і оцінка їхньої інформативності для реконструкції палеокліматів. Остання виконуватиметься за порівнянням амплітуд встановлених палеокліматичних змін із такими глобальної ізотопно-кисневої шкали, а також із результатами літолого-палеопедологічних і палеопалінологічних досліджень, виконуваних паралельно із геомагнітними на стратиграфічно повних розрізах лесово-ґрунтової формації різних регіонів України. Реконструкція регіональної динаміки палеокліматів слугуватиме основою для розробки прогнозів майбутніх змін клімату і побудови кліматичних моделей, що є актуальною проблемою у сучасних умовах глобальних змін природного середовища.

...
Аспірант Ілля Кравчук, професор Наталія Герасименко і аспірант Олександр Бончковський у палеогеографічній експедиції на розрізі Гуньки (Полтавська область).

Завдання дослідження: встановлення палеокліматичної етапності за магнітними, педологічними і палінологічними індикаторами давніх кліматів. Визначення магнітостратиграфічних маркерів та магнітних параметрів як палеокліматичних індикаторів для регіональної кореляції лесово-ґрунтових розрізів України та їхньої прив’язки до глобальної ізотопно-кисневої шкали. Розробка прогнозів майбутніх кліматичних змін на основі встановленої динаміки палеокліматів.

Основні результати: зібрано та оброблено величезний масив фактичного матеріалу (відбір зрізків, їх комплексні лабораторні дослідження, аналіз результатів) плейстоценових лесово-ґрунтових відкладів території Західного Причорномор’я (Долинське, Курортне, Санжійка, Широка Балка - Станіслав), Подільської височини (Непоротове, Меджибіж, Головчинці), Полтавської рівнини (Старі Кайдаки, В’язівок, Заможне, Гуньки). Отримано нові результати за даними палеопедології та магнітної мінералогії, встановлено закономірності варіацій магнітних параметрів і літопедоморфологічних характеристик деяких з цих розрізів. Особлива увага була приділена новим або недостатньо вивченим розрізам Причорноморської низовини (розрізи Курортне і Долинське) та їх співставленню з іншими ключовими розрізами України.

Основними виконавцями проєкту від кафедри є проф. Наталія Герасименко, асп. Олександр Бончковський та асп. Ілля Кравчук.

Державний реєстраційний номер: 0120U104994

Тип конкурсу: НФДУ

Роки виконання: 2020-2022

Науковий керівник: Володимир Бахмутов

Реконструкція ландшафтно-кліматичних подій впродовж останнього і сучасного міжзледенінь з метою прогнозування майбутніх природних змін

Виконується

Проєкт передбачає реконструкцію ландшафтно-кліматичних подій (змін клімату, рослинності, процесів ґрунто- та осадкоутворення) у різних ареалах території України впродовж сучасного і останнього міжзледенінь і розробку ймовірнісних сценаріїв майбутніх змін ландшафтів і клімату під впливом природних факторів. Вирізнення природної ландшафтно-кліматичної динаміки від змін під антропогенним впливом є важливим аспектом у прогнозуванні. Реконструкції здійснюватимуться на основі нового підходу до дослідження короткоперіодичної етапності розвитку природи (масштабу кількох століть і тисячоліть) за даними із повних розрізів субаеральних утворень обох міжзледенінь, розташованих в одній географічній локації (принцип палеоаналогів), із верифікацією результатів за вивченням субаквальних відкладів, застосуванням комплексу палеоекологічних (особливо палінологічних і палеопедологічних) і математичних методів та 14С-датування. Визначення трендів змін природного довкілля важливе для розробки стратегій розвитку держави, запобіганню неочікуваним зрушенням у стані екосистем і, таким чином, для сфери національної безпеки. Різноманіття умов території України робить її модельним регіоном глобального значення і зумовлює міжнародну важливість проєкту.

Мета дослідження: реконструкція ландшафтно-кліматичних подій (змін клімату, рослинності, процесів ґрунтоутворення та осадконакопичення) у різних ареалах території України впродовж останнього і сучасного міжзледенінь і розробка вірогідних сценаріїв їхнього розвитку під впливом природних факторів.

Завдання дослідження: розробити нову концепцію комплексних досліджень короткоперіодичної етапності розвитку природного довкілля (масштабу кількох століть і тисячоліть); встановити циклічні та спрямовані зміни природи (зокрема, у кількісному вимірі) на останньому і сучасному міжзледеніннях за повними розрізами субаеральних і субаквальних утворень; визначити місце сучасної фази розвитку у послідовності подій закінченого останнього міжзледеніння і розробити прогноз динаміки клімату і ландшафтів на непройдений відрізок сучасного міжзледеніння.

Основними виконавцями проєкту від кафедри є проф. Наталія Герасименко, ас. Євгеній Рогозін, мнс Юлія Авдєєнко, асп. Олександр Бончковський та асп. Ілля Кравчук.

Державний реєстраційний номер:

Тип конкурсу: МОН України

Роки виконання: 2022-2024

Науковий керівник: Наталія Герасименко