Про журнал

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОМОРФОЛОГІЯ – періодичний науковий збірник, заснований у 1970 році. У збірнику викладено результати теоретичних та прикладних географічних досліджень, проведених у різних регіонах України. Подано аналіз сучасних теоретичних уявлень про сутність ландшафтознавства та його вихідних понять і концепцій. Значна увага приділена методам дослідження ландшафтів за допомогою геоінформацйійних систем і технологій, дистанційного зондування Землі, математичного моделювання. Також подано аналіз морфоструктури і морфоскульптури різних регіонів України, сучасної морфодинаміки рельєфу. Розглянуто деякі проблеми палеогеографії плейстоцену. Охарактеризовано сучасні методи вивчення ландшафтів та екзогенних геоморфологічних процесів з використання GIS-технологій.

- Зареєстрований Міністерством юстиції України (наказ № 19636/5 від 26 жовтня 2009 р.). Свідоцтво КВ 15820-4292Р від 23 жовтня 2009 р.
- Наказом Міністерства освіти і науки України №515 від 16 травня 2016 року внесений до списку друкованих (електронних) видань, що включаються до Переліку фахових наукових видань за спеціальністю «географічні науки» (додаток 12 до наказу МОН України)
- Атестований Вищою атестаційною комісією України (Постанова Президії ВАК України № 1-05/2 від 10 березня 2010 року).

Видавець: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Періодичність: 4 номери на рік (щоквартально)

Зі збірником можна ознайомитися в Інтернеті за адресою: http://www.twirpx.com/files/earth_science/periodic/fizichna_geografiya_ta_geomorfologiya