На кафедрі землезнавства та геоморфології розроблена і діє наскрізна система практик, що охоплює такі види практик:

за ОКР Бакалавр тривалість практик на І-ІІІ курсах становить 18 тижнів:
-навчальні практики – тривалістю від двох до семи тижнів;
-виробничі практики – тривалістю сім тижнів;
за ОКР Магістр тривалість практики становить 14 тиждень:
-виробнича практика – тривалість 6 тижнів;
-асистентська практика – тривалістю 8 тижнів;

Отож, у хронологічному аспекті 18 тижнів практик на бакалавраті та 14 тижнів у магістратурі варто розглядати як повноцінні семестри практичної підготовки, що формує стійкі конкурентні переваги для висококон'юнктурних спеціальностей на ринку освітніх послуг, а також відповідає сучасній прогресивній європейській практиці підготовки фахівців. Здебільшого кожен вид практики завершує вивчення певного циклу дисциплін. Проведення практики дає змогу за активними методиками забезпечення формування у студентів загально-професійних та спеціалізованих компетентностей та перевірити рівень їх сформованості через виконання програм практик, підготовку і захист звітів.

Тісною є співпрацю кафедри з реальними роботодавцями, зокрема, з Науковим центром аерокосмічних досліджень Землі Інституту Геологічних наук НАН України, Головним управлінням Держземагентства у м. Києві, Національним науково-природничим музеєм НАН України, геолого-географічним факультетом Одеського національногого університету ім. І.І. Мечникова, ДНВП «Картографія», відділом палеогеографії Інституту географії НАН України, відділом агроекології і аналітичних досліджень Національного наукового центру «Інституту землеробства НААН України» та ін.