Палеоекологія четвертинного періоду

Мета дисципліни - вивчення етапності розвитку та закономірностей еволюції палеоекоумов проживання давньої людини, визначення впливу природних факторів на розвиток фізичного типу людини та матеріальної культури древніх суспільств, а також зворотнього впливу давньої людини на природу.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

 • закономірності еволюції палеоекоумов проживання древньої людини;
 • схеми періодизації плейстоцену та голоцену України, зарубіжних країн та глобальну морську ізотопну шкалу;
 • кореляцію між схемами палеогеографічної етапності четвертинного періоду та схемами періодизації палеоліту, мезо- та неоліту, бронзової та залізної доби;
 • особливості природи палеогеографічних етапів плейстоцену та голоцену на території України та їх відміни від таких у сусідніх регіонах;
 • специфіку використання комплексу палеогеографічних методів для реконструкції палеоекоумов проживання древньої людини на археологічних пам’ятках;
 • зміни палеоекоумов проживання людини у плейстоцені та голоцені на території України;
 • закономірності змін древніх ландшафтів під впливом діяльності людини.

Вміти:

 • використовувати основні прийоми палеогеографічних реконструкцій за геоморфологічними, літолого-педологічними та палеонтологічними матеріалами для виконання палеоекологічних побудов;
 • визначати геоморфологічне положення археологічних пам’яток та реконструювати древні екзогенні процеси;
 • визначати кліматоліти у розрізах плейстоцену України;
 • визначати вплив природних змін (палеогеографічна етапність плейстоцену та голоцену) на розвиток древніх суспільств;
 • визначати ознаки впливу діяльності давньої людини на палеоландшафти та їх компоненти.