Антропогенні ґрунти

Метою дисципліни є сформувати знання про антропогенні зміни та модифікації властивостей ґрунтів і будови ґрунтового покриву різних ландшафтів. Визначити роль і місце антропогенно-змінених та антропогенно-перетворених ґрунтів у функціонуванні біосфери. Проаналізувати загальні концепції механізмів антропогенного ґрунтотворення; місце антропогенних ґрунтів у світових системах ґрунтових класифікацій. Охарактеризувати природоподібні впливи на процеси грунтотворення та жорсткі впливи техногенезу.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

  • географію антропогенно-змінених ґрунтів;
  • склад, властивості і використання антропогенно-змінених та антропогенно-перетворених ґрунтів;
  • класифікацію, діагностику та екологічні функції антропогенно-змінених та антропогенно-перетворених ґрунтів.

Вміти:

  • охарактеризувати морфологічну будову і властивості антропогенних ґрунтів;
  • оцінити трансформацію ґрунтів під впливом антропоґенезу;
  • провести екологічний контроль стану антропогенних ґрунтів.