Макаренко Володимир Васильович

доцент, кандидат сільськогосподарських наук

Сфери компетенції та спеціалізації:
ґрунтознавство
агроекологія
агрохімія

E-mail: w-mak@ukr.net
Телефон: +38 (044) 521 32 28

lecturer-picture

У 1980 році закінчив Українську ордена Трудового Червоного прапора сільськогосподарську академію за спеціальністю «агрохімія і ґрунтознавство», здобув кваліфікацію «вчений агроном, агрохімік-ґрунтознавець». У 1991 році в Інституті ґрунтознавства і агрохімії імені О. Н. Соколовського (Харків) захистив кандидатську дисертацію «Вплив тривалого застосування добрив на родючість темно-сірого лісового ґрунту і продуктивність яблуні в зоні північного Лісостепу УРСР» за спеціальністю агрохімія (науковий керівник проф. Лісовал А. П.).

Професійна діяльність

1980-1981 – головний агроном колгоспу «Маяк» Зборівського району Тернопільської області
1981-1982 – начальник агрохімпункту радгоспу «Промінь» м. Бориспіль
1982-1993 – інженер, аспірант, старший агроном, науковий співробітник Інституту садівництва УААН
1993-1997 – завідувач сектору родючості грунтів Відділення землеробства Апарату Президії УААН
1997-2000 – комерційний директор ТОВ «Крістал Кемікл»
1998 – стажування за програмою GICAP в Бедфордширському університеті (м. Лутон, Великобританія)
2000-2006 – заступник директора з виробництва ТОВ «Агрохімсервіс»
2006-2007 – старший викладач кафедри екології агросфери та екологічного контролю Національного аграрного університету
2007-2009 – начальник Відділу землеробства і агроекології Відділення землеробства і рослинництва Апарату Президії УААН
з 2009 року – доцент кафедри землезнавства та геоморфології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Учасник міжнародних конференцій та симпозіумів у Литві, Угорщині, Білорусі
Нагороджений Почесною Грамотою Президії НААН України (2007 р.)

Напрямки наукових досліджень та інтересів

 • екологічні проблеми застосування агрохімікатів
 • органічне виробництво
 • родючість та охорона ґрунтів

  2017

 • Оцінка відповідності виробництва органічної продукції (Монографія)/ Макаренко Н.А., Сальнікова А.В., Бондарь В.І., В. В.Макаренко, А.В. Сальникова, Р.В. Подзерей, Л.В. Рудницька.- К.:ЦП «Компринт», 2017.- 296 с.
 • 2016

 • Виробництво органічної сільськогосподарської продукції в Україні: наукові і практичні аспекти (Монографія)/ Н.А. Макаренко, В.І. Бондарь, В.В. Макаренко, А.В. Сальникова, Р.В. Подзерей, Л.В. Рудницька.- К.:ЦП «Компринт». - 2016. - 276 с.
 • 2015

 • Агроекологічна придатність орних земель для вирощування озимої пшениці та цукрового буряку (на прикладі Шендерівської сільської ради Корсунь-Шевченківського району Черкаської області). В.В. Макаренко, Амосов М.І. // Молодий вчений. - 2015. - Т.2. С. 198-202
 • Результати агрохімічного моніторингу родючості сільськогосподарських земель Житомирської області. В. В.Макаренко., Макарчук О.В. Молодий вчений. - 2015. - Т.2. С.205-208
 • 2014

 • В.В. Макаренко. Органічна сільськогосподарська продукція: основні вимоги до якості та умов виробництва (науково-методичні рекомендації) за ред. д.с.-г.н., проф. Макаренко Н.А. К.: НУБіП України, 2014 – 93 с.
 • 2013

 • В.В. Макаренко. Оцінка придатності ґрунтів для виробництва органічної продукції рослинництва (науково-методичні рекомендації) за ред. д.с.-г.н., проф. Макаренко Н.А. К.: НУБіП України, 2013 – 49 с.
 • В.В. Макаренко. Перелік пестицидів і агрохімікатів до застосування у спеціальних сировинних зонах (науково-методічні рекомендації) за ред. д.с.-г.н., проф. Макаренко Н.А. К.: НУБіП України, 2013 – 47 с.
 • 2012

 • Макаренко В.В. Условия почвообразования и рациональное использование дерново-подзолистых почв Полесья Украины / Почвенно-земельные ресурсы: оценка, устойчивое использование, геоинформационное обеспечение: материалы Междунар. науч.- практ. конф., 6-8 июня 2012 г., Минск, Беларусь. – Минск: Изд. центр БГУ. – 2012. – с. 121-123.
 • В.В. Макаренко Спеціальні сировинні зони з виробництва якісної і безпечної сільськогосподарської продукції: створення, функціонування (науково-методичні рекомендації) / К., 2012. – 32 с.
 • Макаренко В.В. Історичні аспекти «азотного питання» / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Аграрна наука та практика на сучасному етапі розвитку: досвід, проблеми та шля-хи їх вирішення» (м.Львів 16-17 березня 2012 р.) – Львів: «Львівська аграрна фундація», 2012.- с.10-13
 • Макаренко В.В. Передумови розвитку агрономічної хімії / Матеріали УІІ Всеукр.конф. Історія освіти, науки і техніки в Україні (16березня 2012 р., м. Київ) – К.,2012.- Ч.1.-с.152-154
 • Макаренко В.В. Условия почвообразования и рациональное использование дерново-подзолистых почв Полесья Украины / Почвенно-земельные ресурсы: оценка, устойчи-вое использование, геоинформацион-ное обеспечение: материалы Между-нар. науч.-практ. конф., 6-8 июня 2012г., Минск, Беларусь.- Минск: Изд.центр БГУ, 2012.-с.121-123
 • Макаренко В.В.Environmental inspection agrotech – guarantee sustainable development agricultural systems / Makarenko N., Bondar V. // Acta agraria Debre-ceniensis, 2012.- №49, p.41-42
 • 2011

 • Макаренко В.В. Моніторинг екотоксикологічної дії агрохімікатів у багаторічних плодових насадженнях/ Матеріали міжнародної науково-практич-ної конференції «Проблеми сталого роз-витку агросфери», присвяченої 195-річчю від дня заснування ХНАУ ім. В.В.Докуча-єва. 4-6 жовтня 2011 р. – Харків: ХНАУ. – 2011. – с. 317-319.
 • Макаренко В.В. Спеціальні сировинні зони: способи отримання якісної і безпечної продукції рослинництва / Макаренко Н.А., Бондарь В.І., Ракоїд О.О // Матеріали 3-го міжнародного еко-логічного форуму: Чисте місто. Чиста ріка. Чиста плане-та.-Херсон: ХТПП, 2011.-с.245-247.
 • 2010

 • В.В. Макаренко. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Лісостепу України / за ред. академіка М. В. Зубця. – К. : Аграрна наука. – 2010. – 980 с.
 • Макаренко В.В. Науково-методичні основи екологічної експертизи технологій застосування агрохімікатів // Агрохімія і грунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск до VIII з’їзду Українського товариства ґрунтознавців і агрохіміків. «ННЦ «ІГА імені О.Н.Соколовського». Книга 3, Житомир,«Рута». – 2010. – с. 112-114.
 • Макаренко В.В. Шляхи зменшення негативного впливу опустелювання на землі сільськогоспо-дарського призначення України в контексті зміни клімату / Н.А.Макаренко, О.О.Ракоїд, Р.П.Сахарчук, Л.П.Дзюба та ін. // К., «Аграр Медіа Груп», 2010.- 38с.
 • Influence of Fertilizers on Bioavailability of Lead and Persistent Organic Pollutants / L. Moklyachuk, N.Makarenko, V.Makarenko, O. Nikitjuk // First Annual Meeting of the COST Action FA 0905. Mineral Improved Crop Production for Healthy Food and Feed. Belek-Antalya, Turkey, 1-5 November 2010,- P.57.
 • 2009

 • O. Furdychko, N. Makarenko, V. Makarenko, V. Bondar. Outlook for Qualitative and Safe Production by Organic Farming Method in Ukraine / The fourth International scientific conference. Rural development 2009. Proceedings, Volume4, Book 2 / - 15-17 October, 2009. – Lithuanian University of Agriculture Akademija, Kaunas region, Lithuania. - P.20-23.
 • Фурдичко О. І., Макаренко Н. А., Бондарь В. І., Макаренко В. В., Дем’янюк О. С. Спосіб екологічної експертизи технологій вирощування сільськогосподарських культур. Деклараційний патент на корисну модель. Висновок №6810/1 від 02.06.2009 р.
 • Мельник С. І., Демидов О. А., Жилкін В. А., Заришняк А. С., Балюк С. А., Макаренко В. В. Цільова програма «Виробництво та застосування рідких мінеральних комплексних добрив в Україні (На період до 2015року)». Цільова програма/ за ред. С.А.Балюка, М.В.Лісового/.- Харків.: КП «Друкарня №13». – 2009 р. – 32с.