Динамічна геоморфологія

Метою дисципліни є ознайомлення з геоморфогенезом Землі, вираженням якого виступає «центральна динамічна проблема геоморфології», згідно до якої рельєф земної поверхні формується в результаті дії на неї ендогенних та екзогенних чинників. Розглядаються джерела і види ендогенних процесів і їх проявлення в морфогенезі в різних геотектонічних умовах, основні екзогенні процеси морфогенезу, властиві різним частинам географічної оболонки Землі, а також механізми взаємодії ендогенних і екзогенних чинників в складі геоморфосистеми Землі і в більш складних планетарних мегасистемах, в яких інтегруються геосистеми земної поверхні, літосфери і астеносфера Гутенберга в результаті обмінів між ними речовиною, енергією, інформацією, ентропією. Розглядаються також найбільш вживані поняття і терміни динамічної геоморфології, деякі методичні питання.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

 • «центральну динамічну проблему геоморфології» про рельєф земної поверхні як результат спільної дії на неї ендогенних та екзогенних чинників;
 • як в процесі розвитку теорії морфогенезу Землі і зміни парадигм геоморфології змінювались погляди геоморфологів на «центральну динамічну проблему геоморфології»;
 • джерела, види ендогенних процесів та особливості як проявлення в різних частинах тектоносфери;
 • джерела, види екзогенних процесів та особливості їх проявлення в різних частинах географічної оболонки Землі;
 • особливості взаємодії ендогенних і екзогенних чинників на різних ієрархічних рівнях геоморфосистеми Землі і в складі її інтегральних мегасистем;
 • основні поняття і терміни динамічної геоморфології.

Вміти:

 • володіти методами вивчення динаміки рельєфу на основі використання основних предметних моделей земної поверхні – топографічних і цифрових карт, матеріалів аерокосмічного зондування (МАКЗ) тощо;
 • створювати статичні моделі - горизонтальні (карти) і вертикальні (профілі, розрізи) рельєфу земної поверхні і геоморфолітосфери в тому числі з використанням геоінформаційних систем (ГІС) і технологій;
 • здійснювати динамічні реконструкції різного типу (актуальні, перспективні, ретроспективні) на основі інтерпретації статичних моделей рельєфу земної поверхні та геоморфолітосфери;
 • виявляти за рельєфом (і іншими природними компонентами) прямі і побічні сучасні проявлення дії ендогенних процесів;
 • виявляти на основі співставлення і кореляції традиційних геологічних карт і карт сучасної морфодинаміки проявлення історичної та еволюційної динаміки геоморфосистеми;
 • володіти способами і прийомами картографічного зображення на геоморфологічних картах ендогенних і екзогенних процесів морфогенезу;
 • давати оцінку на основі аналізу геоморфологічних карт дії комплексної денудації і окремих екзогенних процесів на земну поверхню;
 • проводити регіональну (локальну) системно-динамічний аналіз геоморфосистем для встановлення їх функцій – ініціальної, транзитної, термінальної, з використанням методів морфологічного, морфогенетичного, «балансу пухких відкладів» тощо;
 • складати на основі визначених функцій геоморфосистем прогнози для цілей розшукових робіт на різні корисні копалини, природокористування, екології тощо.