Погорільчук Наталія Михайлівна

доцент, кандидат географічних наук

Сфери компетенції та спеціалізації:
структурна геоморфологія
неотектоніка
палеогеоморфологія

E-mail: natalia.pogorilchuk@knu.ua
Телефон: +38 (044) 521 32 28

lecturer-picture

У 1995 році закінчила географічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «геоморфологія та палеогеографія» та здобула кваліфікацію «географ, інженер-геоморфолог, викладач». У 2002 році захистила дисертацію «Басейнова організація мезозой-кайнозойського морфо літогенезу північного та центрального Волино-Поділля» за спеціальністю 11.00.04 – геоморфологія та палеогеографія (науковий керівник д.геогр.н., проф. Комлєв О.О.).

Професійна діяльність

1995-1998 – навчання в аспірантурі Київського університету;
1999-2001 – інженер, молодший науковий співробітник НДЧ географічного факультету;
2002-2008 – асистент кафедри землезнавства та геоморфології;
2008- теперішній час – доцент кафедри землезнавства та геоморфології.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій Д 26.001.45

Напрямки наукових досліджень та інтересів

 • структурна геоморфологія
 • морфоструктурний аналіз
 • неотектоніка
 • палеогеоморфологія
 • методика викладання геоморфологічних та геологічних дисциплін
 • геотуризм

  2017

 • Дендроіндикація в геоморфологічних дослідженнях / Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В., Погорільчук Н.М. // Регіональні аспекти флористичних та фауністичних досліджень: Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції 28-29 квітня 2017, смт Путила, Чернівці «Друк Арт», 2017. – С. 14-17
 • Теоретико-методологічні підходи до визначення лінеаменту Карпінського: ретроспективний аналіз / Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В., Погорільчук Н.М. // Фізична географія та геоморфологія. – 2017. – Вип. 1(85). – С. 5–19
 • Дендроіндикація в геоморфологічних дослідженннях / Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В., Погорільчук Н.М. // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень. Мат. ІV міжнар. наук.-практ. конф. (28-29 квітня, смт. Путила, Чернівецька обл) – Чернівці: «Друк Арт», 2017.- С. 14 - 17
 • Ландшафтний підхід до територіального планування в умовах децентралізації в Україні / Бортник С.Ю., Лаврук Т.М., Тимуляк Л.М., Погорільчук Н.М., Ковтонюк О.В. // Фізична географія та геоморфологія.- 2017.- Вип. 3 (87) - С.70-78
 • Скельні міста як найцікавіші природні геоморфологічні та геотуристичні об’єкти Столових гір / Бортник С.Ю., Лаврук Т.М., Погорільчук Н.М., Ковтонюк О.В. // Фізична географія та геоморфологія. – 2017. - Вип. 2 (86). – С.
 • Góry Кaniowski (Ukraina) jak fenomen strukturalno-geomorfologiczny / S. Bortnyk, N. Pogorilczuk, O. Kowtoniuk, Т. Lavruk // Rozwój rzeźby obszarów płytowygh. – S. 2-5
 • 2016

 • Лінеаменти та морфоструктури центрального типу території Європи / Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В., Лаврук Т.М., Погорільчук Н.М. // К. : Прінт-Сервіс, 2016. – 160 с.
 • ХІІ з’їзд Українського географічного товариства / Бортник С.Ю., Денисик Г.І., Олещенко В.І., Погорільчук Н.М. // Український географічний журнал. – 2016. - № 2. – С. 70-72
 • Позиція території м. Києва в тектонічній структурі України / Бортник С.Ю., Погорільчук Н.М., Ковтонюк О.В // Фізична географія та геоморфологія. – 2016. – Вип. 4(84). – С. 35-40.
 • Геологічне середовище як екологічний чинник великого міста (на прикладі м. Києва) / Бортник С.Ю., Погорільчук Н.М., Дубіс Л.Ф. // Фізична географія та геоморфологія. – 2016. – Вип. 4(84). – С. 5-10.
 • До історії дослідження лінеаменту Карпінського. Кряжова смуга Карпінського / Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В., Погорільчук Н.М. // Фізична географія та геоморфологія. – 2016. - Вип. 3(83). – С. 5-11.
 • Україна–Польща. Путівник комплексної професійно спрямованої географічної практики / Бортник С., Шманьда Я., Луц М., Лаврук Т., Підкова О., Погорільчук Н., Плешакова А., Мельник В., Шевчук Н. / за ред. Бортника С.Ю. – К. : Прінт Сервіс, 2016. – 70 с.
 • Аналіз порядків тальвегів ерозійної мережі при морфоструктурних дослідженнях (на прикладі Подільської височини) / Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В., Погорільчук Н.М, Литвин А.С. // Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. - К.: Принт-Сервіс, 2016. - Т. ІІІ. - С. 136-138.
 • Типізація рисунку ерозійної мережі для цілей морфоструктурного аналізу. / Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В., Погорільчук Н.М. // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Від географії до географічного українознавства: eволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Федьковича)» (11-13 жовтня 2016). ЧНУ, 2016. С.53-54.
 • Досвід розробки та використання у навчальному процесі геолого-геоморфологічних маршрутів / Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В., Погорільчук Н.М. // Геотуризм: практика і досвід. Мат. ІІ міжнар. наук.- практ. конф. (5-7 травня 2016р. Львів) – Львів: НВФ «Карти і атласи», 2016.- С.19–22
 • 2015

 • Погорільчук Н.М. Методи польових географічних досліджень. Вивчення рельєфу та рельєфоутворюючих відкладів: навчальний посібник. К.: «Прінт-сервіс», 2015. – 165 с. (Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В.)
 • Погорільчук Н.М. Досвід проведення геолого-геоморфологічної практики в Університеті Яна Кохановського (м. Кєльце, Республіка Польща) // Фізична географія та геоморфологія. – 2015. – Вип. 3(80), ч. ІІ. – С. 12-18. (Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В., Г. Пабіан)
 • Погорільчук Н.М. Фітоіндикаційні методи у дослідженнях рельєфу земної поверхні // Фізична географія та геоморфологія. – 2015. – Вип. 1(77). – С. 23-33. (Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В.)
 • 2014

 • Погорільчук Н.М. До питання класифікації та характеристики типів рисунку гідромережі // Фізична географія та геоморфологія. – Вип. 1(73). – К., 2014. – С. 5-15. (Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В.)
 • Погорільчук Н.М. Районування території басейну р. Дністер за особливостями рисунку ерозійної мережі // Проблеми геоморфології та палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Зб. наук. праць. – Львів: Вид-во ЛНУ, 2014. – С. 23-32. (Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В., Литвин А.С.)
 • Погорільчук Н.М. Досвід організації та використання геологічної колекції у викладанні геологічних дисциплін на географічному факультеті // Фізична географія та геоморфологія. – Вип. 2(74). – К., 2014. – С. 141-146. (Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В.)
 • Погорільчук Н.М. Типізація картографічних матеріалів морфоструктурного змісту // Часопис картографії. Вип. 11. - К.: КНУТШ, 2014. – С. 10-32. (Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В.)
 • Погорільчук Н.М. Сучасні тенденції розвитку яружної системи в районі Канівських дислокацій // Рельєф і клімат: Мат-ли Міжнародного нау-кового симпозіуму, м. Чернівці. – Чернівці: «Технодрук», 2014. – С.18-20. (Бортник С.Ю.)
 • 2013

 • Погорільчук Н.М. Планетарні та трансрегіональні морфоструктури центрального типу території Європи // Географічна наука і практика: виклики епохи: Зб. наук. праць. Т. 2. – Львів: Вид-во ЛНУ, 2013. – С. 244-248. (Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В.)
 • Погорільчук Н.М. Геологічний кабінет як методична база для викладання геологічних дисциплін студентам-географам // Від мінералогії до геохімії: Зб. наук. праць. – Берегове, 2013. – С. 392-395. (Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В.)
 • Погорільчук Н.М. Роль комплексних професійно спрямованих географічних практик у підготовці фахівців-географів // Фізична географія та геоморфологія. – Вип. 4(72). – К: ВГЛ «Обрії», 2013. – С. 143-155. (Бортник С.Ю., Шманьда Я., Лаврук Т.М.)
 • Погорільчук Н.М. Програма першої міжнародної навчальної географічної професійно спрямованої практики для студентів 2 курсу спеціальності 6.040104 – географія, спеціалізації «геоморфологія та палеогеографія», «географія ґрунтів та землекористування» географічного факультету. К.: «Прінт-сервіс», 2013. – 62 с. (Бортник С., Шманьда Я., Луць М., Лаврук Т.М., Підкова О.М.)
 • 2012

 • Погорільчук Н.М. Морфоструктурні дослідження у Київському університеті // Україна: географія цілей і можливостей: Зб. наук. праць Том 1. – К: ФОП «Лисенко Н.М.», 2012. – С. 25-29. (Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В.)
 • Погорільчук Н.М. Інтерференційні лінзи та морфоструктурні вузли території України // Проблеми геоморфології та палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій: Зб. наук. праць. – Львів: Вид-во ЛНУ, 2012. – С. 3-12. (Бортник С.Ю.)
 • 2011

 • Погорільчук Н.М. Розмірні класифікації морфоструктур // Фізична географія та геоморфологія. – Вип. 2 (63). – К., 2011. – С. 6-11. (Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В.)
 • Погорільчук Н.М. Трансконтинентальні і трансрегіональні лінеаменти території України: історія дослідження // Фізична географія та геоморфологія. – Вип.3 (64). – К., 2011. – С. 19-41. (Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В.)
 • Погорільчук Н.М. Значення вивчення геоморфолітосфери для районів функціонування АЕС північної частини України // Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся і суміжних територій: Мат-ли Міжнародної конференції, м. Ніжин: ФОП «Лисенко Н.М.», 2011. – С. 95-99. (Комлєв О., Філоненко Ю., Будько О.)
 • Погорільчук Н.М. Основи мінералогії та петрографії: Підручник. К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 448 с. (Нестеровський В.А., Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В.)
 • 2010

 • Погорільчук Н.М. Комбінації та типові поєднання морфоструктур // Фізична географія та геоморфологія. – № 1 (58). – К., 2010. – С. 273 – 282 (Бортник С.Ю., Тимофєєв В.М., Ковтонюк О.В.)
 • Погорільчук Н.М. Яружна система Канівського регіону // Фізична географія та геоморфологія. – № 2 (59). – К., 2010. – С. 155 – 164 (Бортник С.Ю., Палієнко Е.Т., Ковтонюк О.В.)
 • Погорільчук Н.М. Особливості морфологічної структури земної поверхні межиріччя Тясмину та Великої Висі // Фізична географія та геоморфологія. – № 3 (60). – К., 2010. – С. 191 – 198 (Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В.)
 • Погорільчук Н.М. Геологія та геоморфологія: Робоча навчальна програма та методичні рекомендації для виконання практичних та самостійних робіт. К.: ВГЛ «Обрії», 2010. – 44 с.
 • Погорільчук Н.М. Тектоніка з основами неотектоніки: Робоча навчальна програма дисципліни для студентів заочного відділення. К.: ВГЛ «Обрії», 2010. – 14 с.
 • 2009

 • Погорільчук Н.М. Морфоструктурне картографування. Еволюція поглядів та стан проблеми // Фізична географія та геоморфологія. – № 56. – К., 2009. – С. 18 – 29 (Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В.)
 • Погорільчук Н.М. Аналіз еколого-геоморфологічних проблем м. Києва // Природне середовище і духовність: Мат-ли Міжнародної конференції, м. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2008. – С.34-39. (Шищенко П.Г., Бортник С.Ю., Дубіс Л.Ф.)
 • 2008

 • Погорільчук Н.М. Палеоморфоструктурний аналіз платформених територій // Географія в інформаційному суспільстві: Зб. наук. праць у 4-х томах. – К.: ВГЛ «Обрії», 2008. – Т.ІІІ. – С. 95-97 (Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В.)
 • Погорільчук Н.М. Використання космічної інформації у географічних дослідженнях / Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Космічне землезнавство». Київ, ВГЛ «Обрії», 2008. - 46 с. (Ковтонюк О.В.)
 • Погорільчук Н.М. Основи мінералогії та петрографії / Навчальний посібник для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Геологія загальна та історична». К.: ВГЛ «Обрії», 2008. – 142 с. (Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В.)
 • 2007

 • Погорільчук Н.М. Особливості палеоморфоструктури центральної частини Українського щита // Фізична географія та геоморфологія. – № 52. – 2007. – С.144 – 151 (Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В.)
 • Погорільчук Н.М. До питання методики неотектонічного картографування // Фізична географія та геоморфологія. - № 53. – 2007. – С. 37 – 41 (Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В., Білінський Ю.В.)
 • 2006

 • Погорільчук Н.М. Теоретико-методологічні основи дослідження морфоструктур центрального типу // Фізична географія та геоморфологія. – № 51. – 2006. – С. 44 – 53 (Бортник С.Ю., Тімофєєв В.М., Ковтонюк О.В.)