Екологічна геоморфологія

Метою дисципліни є дати студентам фундаментальні знання про один із сучасних науково-прикладних напрямків геоморфології, який застосовує новітні знання про рельєф земної поверхні, його морфологію, походження, вік динаміку, а також про геоморфологічні процеси, їхній механізм, закономірності поширення та їхній вплив на інші складники довкілля для вирішення важливих екологічних проблем сьогодення.

Завдання полягає у формуванні системних поглядів про місце і роль рельєфу земної поверхні та геоморфологічних процесів у функціонуванні географічної оболонки в умовах інтенсивної господарської діяльності людини та формуванні кризових еколого-геоморфологічних ситуацій. Закласти основи розуміння практичного значення вивчення рельєфу земної поверхні та геоморфологічних процесів для прогнозування геоморфологічних ризиків і попередження ситуацій, пов´язаних з еколого-геоморфологічною небезпекою.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

 • головні властивості рельєфу земної поверхні (його морфологію, походження, вік, динаміку), класифікації зазначених властивостей, вміти поясними значення кожної властивості для вирішення еколого-геоморфологічних проблемь;
 • перелік, стосунки та взаємозв’язки ендогенних та екзогенних чинників формування рельєфу земної поверхні, наслідки їхнього впливу на різні складники довкілля у різних природних умовах і співвідношеннях;
 • загальні закономірності формування глобальних рис рельєфу земної поверхні і океанічного дна для застосуванні при поясненні їхньої ролі у розвитку сучасних геоморфологічних процесів;
 • механізми окремих внутрішніх процесів формування рельєфу земної поверхні та їхні геоморфологічні наслідки.
 • закономірності вияву і розвитку екзогенних геоморфологічних процесів, характеристику механізмів їхнього перебігу, відображення певних геоморфологічних процесів в утворенні відповідних форм рельєфу – морфоскульптур;
 • закономірності поширення на земній поверхні форм рельєфу ендогенного та екзогенного походження; класифікації антропогенного рельєфу;
 • основні методи вивчення рельєфу, основні напрямки використання знань про рельєф земної поверхні з практичною метою, а саме: встановлювати роль рельєфу земної поверхні та сучасних геоморфологічних процесів, які набувають непередбачуваних особливостей свого розвитку в умовах інтенсивної господарської діяльності людини.

Вміти:

 • формулювати закономірності вияву і розвитку сучасних екзогенних геоморфологічних процесів;
 • моделювати головні закономірності ярусного поширення екзогенних геоморфологічних процесів і формування геоморфологічних рівнів;
 • проводити різноманітні морфометричні вимірювання і на основі топографічних карт побудувати спеціальні морфометричні карти (вершинних ьа базисних поверхонь, щільності горизонтального розчленування, глибини вертикального розчленування, нахилу земної поверхні тощо);
 • здійснювати аналіз матеріалів аерофото- та космічної зйомки з метою встановлення головних рис рельєфу земної поверхні;
 • скласти за навчальною топографічною картою геоморфологічну карту заданої місцевості;
 • проводити найпростіше прогнозування несприятливого розвитку сучасних геоморфологічних процесів, які мають місце при різних видах господарської діяльності (цивільному та промисловому будівництві, гідротехнічному будівництві, прокладанні комунікацій, агротехнічному використанні рельєфу земної поверхні, белігеративній діяльності тощо).