Інженерна, пошукова та екологічна геоморфологія

Метою дисципліни є вивчення студентами питань практичного застосування теоретичних основ геоморфології та суміжних дисциплін e вирішеннs важливих екологічних проблем сьогодення, оцінюванні різних видів господарської діяльності, ознайомлення з розробками щодо вивчення рельєфу в геолого-пошуковій справі при будівництві, природокористуванні тощо.

Завданням є набуття знань з практичного вивчення рельєфу як одного з компонентів природно-територіальних комплексів, що несе в собі практичну інформацію для пошуків корисних копалин, розуміння ролі геоморфологічного аналізу у виникненні ноосфери та її компонентів (антропогенний рельєф, техногенний рельєф тощо). Закласти основи розуміння практичного значення вивчення рельєфу земної поверхні та геоморфологічних процесів для прогнозування геоморфологічних ризиків і попередження ситуацій, пов´язаних з еколого-геоморфологічною небезпекою.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

  • сучасну структуру прикладних геоморфологічних досліджень, пошуків, інженерних вишукувань;
  • прикладні галузі, методи і засоби геоморфологічних досліджень, пошуків, інженерних вишукувань, в тому числі в межах України та в інших країнах світу;
  • підбір необхідних прикладних геоморфологічних методів для різних галузей господарства;
  • головні властивості рельєфу земної поверхні (його морфологію, походження, вік, динаміку), класифікації зазначених властивостей, вміти поясними значення кожної властивості для вирішення еколого-геоморфологічних проблемь;
  • підбір необхідних пошукових геоморфологічних методів для різних родовищ корисних копалин.

Вміти:

  • застосовувати теоретичні знання з геоморфології та суміжних дисциплін в інженерно-геоморфологічних цілях;
  • проводити найпростіше прогнозування несприятливого розвитку сучасних геоморфологічних процесів, які мають місце при різних видах господарської діяльності (цивільному та промисловому будівництві, гідротехнічному будівництві, прокладанні комунікацій, агротехнічному використанні рельєфу земної поверхні, белігеративній діяльності тощо);
  • осмислити досвід прикладних геоморфологічних досліджень на певних прикладах;