Ерозієзнавство та руслові процеси

Метою дисципліни є формування у студентів новітніх спеціальних знань про найбільш поширені на земній поверхні процеси рельєфоутворення – ерозійні і руслові, а також створювані ними форми рельєфу земної поверхні і технології регулювання ерозійно-акумулятивного процесу, захисту ґрунтів від ерозійної деградації.

Завданням є формування системних поглядів на морфологію, генезис, вік, механізми утворення та багаторічну динаміку форм флювіального рельєфу; фактори, що впливають на ерозійно-акумулятивні процеси; класифікації ерозійних і руслових процесів; освоєння принципів практичного використання рельєфу флювіального генезису та регулювання інтенсивності ерозійних і руслових процесів, захисту угідь, поселень та комунікацій від їхнього шкідливого впливу; оволодіння методами обґрунтування комплексу ґрунтозахисних заходів.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

 • головні властивості флювіального рельєфу земної поверхні (його морфологію, походження, вік, динаміку), класифікації флювіальних форм і процесів;
 • наслідки впливу флювіальних процесів на рельєф у різних природних умовах;
 • загальні закономірності формування елементів флювіального рельєфу;
 • механізми формування русел річок;
 • основні методи вивчення флювіального рельєфу;
 • основні напрямки використання знань про рельєф земної поверхні з практичною метою.

Вміти:

 • аналізувати передумови і фактори розвитку ерозійних та руслових процесів;
 • вміти класифікувати ерозійні та руслові процеси і створені ними форми рельєфу;
 • виявляти закономірності розвитку ерозійних і руслових процесів, їхню динаміку;
 • виконувати прості морфометричні вимірювання форм флювіального рельєфу, будувати спеціальні морфометричні карти (щільності горизонтального розчленування, глибини вертикального розчленування, нахилу земної поверхні тощо);
 • здійснювати аналіз матеріалів аерофото- та космічної зйомки з метою встановлення головних рис ерозійного рельєфу земної поверхні;
 • прогнозувати розвиток ерозійних та руслових процесів;
 • обґрунтовувати систему протиерозійних та русло-регулювальних заходів.