Ковтонюк Ольга Володимирівна

доцент, кандидат географічних наук

Сфери компетенції та спеціалізації:
загальна геологія
геоморфологія
лінеаментний аналіз

E-mail: olga.kovtoniuk@knu.ua
Телефон: +38 (044) 521 32 28

lecturer-picture

У 1997 році закінчила Київський університет за спеціальністю «геоморфологія та палеогеографія, аерокосмічний моніторинг навколишнього середовища». У 2000 році закінчила аспірантуру кафедри геоморфології та палеогеографії та була зарахована молодшим науковим співробітником до НДЛ «Моніторингу навколишнього довкілля». У 2004 році захистила кандидатську дисертацію «Просторово-геоструктурний аналіз Кіровоградської морфоструктури центрального типу» (науковий керівник проф. Бортник С. Ю.).

Професійна діяльність

З 2004 р. – асистент, а з 2009 року до теперішнього часу – доцент кафедри землезнавства та геоморфології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член Українського географічного товариства

Напрямки наукових досліджень та інтересів

 • морфоструктурний аналіз
 • рельєфоутворюючі відклади та корисні копалини
 • геоморфологія гірських країн
 • геотуристика

  2017

 • Науково-пізнавальний маршрут долиною Чорної Тиси / Галаган О.О., Ковтонюк О.В., Корогода Н.П., Цвелих Є.М. // Природоохоронні, історико-культурні та екоосвітні аспекти збалансованого розвитку Українських Карпат: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 15 річниці НПП «Гуцульщіна» (8- 9 червня 2017 р.) – Косів: ПП Павлюк М.Д., 2017. С. 396-402.
 • Ландшафтні особливості розвитку сніголавинних процесів у верхній течії басейну р. Чорна Тиса / Галаган О.О., Ковтонюк О.В., Корогода Н.П., Цвелих Є.М. // Регіональні аспекти флористичних та фауністичних досліджень: Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції 28-29 квітня 2017, смт Путила, Чернівці : Друк Арт, 2017. С. 195-198.
 • Природничо-географічна складова туристичних маршрутів (на прикладі маршруту долиною Чорної Тиси) / Галаган О., Ковтонюк О., Корогода Н., Цвелих Є. // Вісник Київського національного університету. Географія. 2017, вип. 66(1). С. 77 – 80.
 • Теоретико-методологічні підходи до визначення лінеаменту Карпінського: ретроспективний аналіз / Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В., Погорільчук Н.М. // Фізична географія та геоморфологія. – 2017. – Вип. 1(85). – С. 5–19
 • Дендроіндикація в геоморфологічних дослідженннях / Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В., Погорільчук Н.М. // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень. Мат. ІV міжнар. наук.-практ. конф. (28-29 квітня, смт. Путила, Чернівецька обл) – Чернівці: «Друк Арт», 2017.- С. 14 - 17
 • Ландшафтний підхід до територіального планування в умовах децентралізації в Україні / Бортник С.Ю., Лаврук Т.М., Тимуляк Л.М., Погорільчук Н.М., Ковтонюк О.В. // Фізична географія та геоморфологія.- 2017.- Вип. 3 (87) - С.70-78
 • Скельні міста як найцікавіші природні геоморфологічні та геотуристичні об’єкти Столових гір / Бортник С.Ю., Лаврук Т.М., Погорільчук Н.М., Ковтонюк О.В. // Фізична географія та геоморфологія. – 2017. - Вип. 2 (86). – С.
 • Góry Кaniowski (Ukraina) jak fenomen strukturalno-geomorfologiczny / S. Bortnyk, N. Pogorilczuk, O. Kowtoniuk, Т. Lavruk // Rozwój rzeźby obszarów płytowygh. – S. 2-5
 • 2016

 • Лінеаменти та морфоструктури центрального типу території Європи / Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В., Лаврук Т.М., Погорільчук Н.М. // К. : Прінт-Сервіс, 2016. – 160 с.
 • Позиція території м. Києва в тектонічній структурі України / Ковтонюк О.В., Погорільчук Н.М., Бортник С.Ю. // Фізична географія та геоморфологія. – 2016. – Вип. 4(84). – С. 35-40.
 • До історії дослідження лінеаменту Карпінського. Кряжова смуга Карпінського / Бортник С. Ю., Ковтонюк О. В., Погорільчук Н. М. // Фізична географія та геоморфологія. – 2016. - Вип. 3(83). – С. 5-11.
 • Рахівський район: природа, населення, господарство / Олійник Я.Б., Запотоцький С.П., Ковтонюк О.В. , Цвелих Є.М. та ін. // К. : ВПЦ «Київ. Університет», 2016. – 254 с.
 • Аналіз порядків тальвегів ерозійної мережі при морфоструктурних дослідженнях (на прикладі Подільської височини) / Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В., Погорільчук Н.М, Литвин А.С.//Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. - К.: Принт-Сервіс, 2016. - Т. ІІІ. - С. 136-138.
 • Типізація рисунку ерозійної мережі для цілей морфоструктурного аналізу. / Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В.., Погорільчук Н.М. // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Від географії до географічного українознавства: eволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Федьковича)» (11-13 жовтня 2016). ЧНУ, 2016. С.53-54.
 • Досвід розробки та використання у навчальному процесі геолого-геоморфологічних маршрутів / Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В., Погорільчук Н.М. // Геотуризм: практика і досвід. Мат. ІІ міжнар. наук.- практ. конф. (5-7 травня 2016р. Львів) – Львів: НВФ «Карти і атласи», 2016.- С.19–22
 • 2015

 • Фітоіндикаційні методи у дослідженнях рельєфу земної поверхні / Бортник С.Ю., Погорільчук Н.М., Ковтонюк О.В. // Фізична географія та геоморфологія. – 2015. – Вип. 1(77). – С. 23-33.
 • Досвід проведення геолого-геоморфологічної практики в Університеті Яна Кохановського (м. Кєльце, Республіка Польща) / Бортник С. Ю., Погорільчук Н.М., Ковтонюк О.В., Г. Пабіан // Фізична географія та геоморфологія. – 2015. – Вип. 3(80), ч. ІІ. – С. 12-18.
 • 2014

 • Ковтонюк О.В. Методи польових географічних досліджень. Вивчення рельєфу та рельєфоутворюючих відкладів: навчальний посібник. К.: «Прінт-сервіс», 2014. – 165 с. (Бортник С.Ю., Погорільчук Н.М.)
 • Ковтонюк О.В. До питання класифікації та характеристики типів рисунку гідромережі // Фізична географія та геоморфологія. – Вип. 1(73). – К., 2014. – С. 5-15. (Бортник С.Ю. Погорільчук Н.М.)
 • Ковтонюк О.В. Районування території басейну р. Дністер за особливостями рисунку ерозійної мережі // Проблеми геоморфології та палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Зб. наук. праць. – Львів: Вид-во ЛНУ, 2014. – С. 23-32. (Бортник С.Ю. Погорільчук Н.М. Литвин А.С.)
 • Ковтонюк О.В. Сніголавинні процеси території басейну середньої течії р. Чорна Тиса // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : зб. наук. праць. – Львів: Вид-во ЛНУ, 2014. – С. 98-104. (Цвелих Є. М.)
 • Ковтонюк О.В. Типізація картографічних матеріалів морфоструктурного змісту // Часопис картографії. Вип. 11. - К.: КНУТШ, 2014. – С. 10-32. (Бортник С.Ю. Погорільчук Н.М.)
 • Ковтонюк О.В. До питання про форми рельєфу нез’ясованого генезису на території Українських Карпат // Рельєф і клімат : зб. матеріалів міжнародного симпозіуму. – Чернівці : ЧНУ, 2014. – С. 29-31. (Є. М. Цвелих)
 • Досвід організації та використання геологічної колекції у викладанні геологічних дисциплін на географічному факультеті/ Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В., Погорільчук Н.М. – Фізична географія та геоморфологія. – 2014. – Вип. 2(74). С. 141- 147.
 • 2013

 • Ковтонюк О.В. Планетарні та трансрегіональні морфоструктури центрального типу території Європи // Географічна наука і практика: виклики епохи: Зб. наук. праць. Т. 2. – Львів: Вид-во ЛНУ, 2013. – С. 244-248. (Бортник С.Ю. Погорільчук Н.М.)
 • Ковтонюк О.В. Геологічний кабінет як методична база для викладання геологічних дисциплін студентам-географам // Від мінералогії до геохімії: Зб. наук. праць. – Берегове, 2013. – С. 392-395. (Бортник С.Ю. Погорільчук Н.М.)
 • 2012

 • Ковтонюк О.В. Морфоструктурні дослідження у Київському університеті // Україна: географія цілей і можливостей: Зб. наук. праць Том 1. – К: ФОП «Лисенко Н.М.», 2012. – С. 25-29. (Бортник С.Ю. Погорільчук Н.М.)
 • Ковтонюк О.В. Просторово-геоструктурний аналіз Кіровоградської морфоструктури центрального типу // К.: ВГЛ «Обрії», 2012. – 190 с. (Бортник С.Ю.)
 • 2011

 • Ковтонюк О.В. Розмірні класифікації морфоструктур // Фізична географія та геоморфологія. – Вип. 2 (63). – К., 2011. – С. 6-11. (Бортник С.Ю. Погорільчук Н.М.)
 • Ковтонюк О.В. Трансконтинентальні і трансрегіональні лінеаменти території України: історія дослідження // Фізична географія та геоморфологія. – Вип.3 (64). – К., 2011. – С. 19-41. (Бортник С.Ю. Погорільчук Н.М.)
 • Ковтонюк О.В. Основи мінералогії та петрографії: Підручник. К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 448 с. (Нестеровський В.А., Бортник С.Ю., Погорільчук Н.М.)
 • 2010

 • Ковтонюк О.В. Комбінації та типові поєднання морфоструктур // Фізична географія та геоморфологія. – № 1 (58). – К., 2010. – С. 273 – 282 (Бортник С.Ю., Тимофєєв В.М., Погорільчук Н.М.)
 • Ковтонюк О.В. Яружна система Канівського регіону // Фізична географія та геоморфологія. – № 2 (59). – К., 2010. – С. 155 – 164 (Бортник С.Ю., Палієнко Е.Т., Погорільчук Н.М.)
 • Ковтонюк О.В. Особливості морфологічної структури земної поверхні межиріччя Тясмину та Великої Висі // Фізична географія та геоморфологія. – № 3 (60). – К., 2010. – С. 191 – 198 (Бортник С.Ю., Погорільчук Н.М.)
 • 2009

 • Ковтонюк О.В. Морфоструктурне картографування. Еволюція поглядів та стан проблеми // Фізична географія та геоморфологія. – № 56. – К., 2009. – С. 18 – 29 (Бортник С.Ю., Погорільчук Н.М.)
 • 2008

 • Ковтонюк О.В. Палеоморфоструктурний аналіз платформених територій // Географія в інформаційному суспільстві: Зб. наук. праць у 4-х томах. – К.: ВГЛ «Обрії», 2008. – Т.ІІІ. – С. 95-97 (Бортник С.Ю.,Погорільчук Н.М.)
 • Ковтонюк О.В. Використання космічної інформації у географічних дослідженнях / Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Космічне землезнавство». Київ, ВГЛ «Обрії», 2008. - 46 с. (Погорільчук Н.М.)
 • Ковтонюк О.В. Основи мінералогії та петрографії / Навчальний посібник для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Геологія загальна та історична». К.: ВГЛ «Обрії», 2008. – 142 с. (Бортник С.Ю., Погорільчук Н.М.)
 • 2007

 • Ковтонюк О.В. Особливості палеоморфоструктури центральної частини Українського щита // Фізична географія та геоморфологія. – № 52. – 2007. – С.144 – 151 (Бортник С.Ю., Погорільчук Н.М.)
 • Ковтонюк О.В. До питання методики неотектонічного картографування // Фізична географія та геоморфологія. - № 53. – 2007. – С. 37 – 41 (Бортник С.Ю., Погорільчук Н.М., Білінський Ю.В.)
 • 2006

 • Ковтонюк О.В. Аналіз рельєфу при визначенні лавинонебезпечних території (на прикладі басейну середньої течії р. Чорна Тиса) //Фізична географія та геоморфологія, – № 50. – 2006. – С 146 - 152. (Сєнін К.В.)
 • Ковтонюк О.В. Теоретико-методологічні основи дослідження морфоструктур центрального типу // Фізична географія та геоморфологія. – № 51. – 2006. – С. 44 – 53 (Бортник С.Ю., Тімофєєв В.М., Погорільчук Н.М.)
 • Ковтонюк О.В. Аналіз рельєфу при визначенні селенебезпечних територій (на прикладі басейну середньої течії р. Чорна Тиса) // Фізична географія та геоморфологія. – № 51. – 2006. – С 177 - 182.