Геологічні та геоморфологічні пам’ятки України

Метою дисципліни є оволодіння студентами базовими знаннями про найважливіші складники довкілля України – рельєф земної поверхні, геологічну будову, зокрема, геолого-геоморфологічні пам’ятки; встановлення та осмислення визначних прикладів світової природної спадщини, на прикладі окремих регіонів України довести високу атрактивність і науково-рекреаційну цінність об’єктів неживої природи; дослідження природного (геолого-геоморфологічного) різноманіття території України, його впливу на стійкість топологічних екосистем.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

  • про генетичну визначеність геолого-геоморфологічних об’єктів (пам’яток) у межах геологічної структури України;
  • особливості природного різноманіття геологічного середовища території України;
  • природні зміни на теренах України упродовж її геологічної історії до інтенсивних антропогенних трансформацій, що виникли у процесі інтенсивної експлуатації мінерально-сировинних та інших природних ресурсів України;
  • особливості утворення (генезису), морфології та морфометрії геолого-геоморфологічних пам’яток (окремо для кожної геоструктури та адміністративної області України).

Вміти:

  • за геологічними, тектонічними, орографічними картами та картами фізико-географічного районування встановити місця розташування визначних геолого-геоморфологічних пам'яток на території України;
  • розуміти закономірності розташування геолого-геоморфологічних (стратиграфічних, палеонтологічних, мінерало-петрографічних) пам'яток на території України;
  • знати відомості про природне різноманіття території України;
  • знати природні зміни на теренах України упродовж геологічної історії - до інтенсивних антропогенних змін довкілля у процесі експлуатації мінерально-сировинних та інших природних ресурсів України;
  • вміти встановлювати приналежність геолого-геоморфологічних пам'яток до певних класифікаційних об’єднань (груп);
  • здійснювати аналіз матеріалів аерофото- та космічної зйомки території України з метою встановлення головних рис рельєфу земної поверхні.