Геопланування та ландшафтна організація територій

Метою викладання навчальної дисципліни є теоретична і практична підготовка студентів у галузі геопросторового планування, як географічно-теоретичного підґрунтя практичної галузі територіального планування, узагальнення попередньо набутих фахових знань для цілей впорядкування територіального розвитку, узгодження господарської діяльності з цілями забезпечення сприятливого середовища існування людини, збереження природної та культурної спадщини.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Геопланування та організація територій» є набуття студентами знань, умінь і навичок, необхідних для обґрунтованого вирішення питань щодо просторової організації розвитку держави та її окремих регіонів, використання містобудівної документації при вирішенні галузевих питань державного розвитку.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

 • теоретико-методологічні засади територіального планування і політики;
 • співвідношення понять геопланування, планування територій, просторове планування, регіональне планування, містобудівна діяльність, ландшафтне планування;
 • законодавчу і нормативну базу планування територій в Україні;
 • ієрархічні рівні планування територій;
 • сучасні процеси і тенденції у практиці територіального планування;
 • положення території України в загальноєвропейській стратегії простого розвитку;
 • значення географічних знань для цілей практики планування територій;
 • природоохоронні вимоги до планувальної документації;
 • закономірності трансформації природних ландшафтів під впливом господарської діяльності людини.

Вміти:

 • коректно тлумачити та впроваджувати проектні рішення документації з планування територій;
 • проводити інвентаризацію, узагальнення інформації про територію та здійснювати її комплексний аналіз;
 • виявляти конфлікти у природокористуванні у межах регіону;
 • визначати перспективні напрямки розвитку територій виходячи з їх природних умов та ресурсів, геопросторового розташування;
 • визначати зацікавлені сторони проектування територіального розвитку визначеної території;
 • проводити ландшафтне планування;
 • використовувати засоби ГІС-технологій для цілей просторового аналізу та моделювання.