Ландшафтно-геоморфологічна індикація

Мета дисципліни – оволодіти одним з найважливіших сучасних методів дослідження будови літосфери, що дозволяє проводити експрес-аналіз природних умов та ресурсів будь-якої території, оцінювати особливості її морфоструктурної та ландшафтної організації, розшифровувати рельєфоутворюючі процеси, закономірності їх поширення у минулому та сучасну динаміку, прогнозувати розвиток ландшафту при різних сценаріях природокористування, проектувати оптимальні шляхи розвитку територій. Дисципліна інтегрована в один цикл ще з двома дисциплінами науково-прикладного напрямку – «Геопланування та ландшафтна організація територій» та «Управління екопроектами і міжнародне співробітництво в галузі охорони природи».

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

  • науково-методологічні засади та методику ландшафтно-індикаційного методу дослідження будови літосфери;
  • емерджентні властивості ландшафту;
  • індикаційні властивості рельєфу та всіх інших компонентів ландшафту;
  • індикаційні ознаки ендогенних та екзогенних чинників морфогенезу та їх взаємодії;
  • індикаційні ознаки антропогенного рельєфу та ступеню впливу різних типів природокористування на ландшафт.

Вміти:

  • встановлювати залежність між формами земної поверхні та геолого-тектонічною будовою території;
  • проводити ландшафтно-геоморфологічну експертизу території: оцінювати її природні умови та ресурси, розвиток сучасних екзогенних процесів, вплив різних типів природокористування на трансформацію природних ландшафтів;
  • прогнозувати розвиток ландшафтів та їх трансформацію в умовах посиленого антропогенного впливу.