Лінеаментний аналіз

Мета дисципліни – ознайомлення студентів із уявленнями про лінеаментну мережу та можливості лінеаментного аналізу як методу пізнання особливостей будови літосфери, а також набуття студентами необхідних теоретичних знань про лінеаменти, методи та напрямки лінеаментного аналізу, їх використання при морфоструктурних дослідженнях.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

 • історію розвитку та сучасні уявлення теорії лінеаментного аналізу;
 • властивості, будову та класифікації лінеаментів;
 • особливості картографічних матеріалів та матеріалів аеро- і космічної зйомки як основи для лінеаментного аналізу;
 • природу лінеаментів;
 • розташування головних надрегіональних лінеаментних зон території України;
 • прикладне значення лінеаментного аналізу;
 • принципи використання методів лінеаментного аналізу у морфоструктурних дослідженнях;
 • класифікацію лінеаментів;
 • комбінації та типові поєднання морфоструктур різних типів та рангів;
 • етапи дослідження морфоструктур;
 • методи виділення та вивчення морфоструктур;
 • принципи морфостурктуного картографування.

Вміти:

 • дешифрувати лінеаменти на картографічних матеріалах та матеріалах аеро- та космічної зйомки;
 • складати схеми лінеаментів;
 • проводити кореляцію та верифікацію віддешифрованих лінеаментів;
 • встановлювати зв’язок виділених лінеаментів з геологічною будовою території;
 • виділяти різні типи морфоструктур;
 • встановлювати їх просторові, часові, речовинно-генетичні характеристики;
 • складати схеми та карти з різним морфоструктурним змістом.