Літолого-петрографічна основа рельєфу земної поверхні

Мета дисципліни – дати студентам уявлення про речовинний склад рельєфу земної поверхні.

Завданням дисципліни є ознайомлення студентів з властивостями та будовою кристалічних і аморфних речовин, кристалічною будовою та властивостями мінералів, методами діагностики мінералів, існуючими класифікаціями мінеральних видів, процесами формування мінералів та гірських порід, практичним значенням мінералів та гірських порід, формами залягання та особливостями будови, речовинним складом магматичних, метаморфічних та осадових порід, їх класифікаціями та номенклатурою, головними представниками різних груп, особливостями їх діагностики, поширенням на Земній кулі та у складі земної кори, отримання навичок опису, макроскопічного вивчення та визначення мінералів та гірських порід у лабораторних та польових умовах.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

 • основні закони та закономірності геометричної, фізичної, хімічної та фізико-хімічної кристалографії;
 • основні теоретичні положення та терміни мінералогії;
 • класифікацію геологічних процесів утворення мінералів та гірських порід;
 • властивості мінералів та їх поділ по групам;
 • форми знаходження мінералів у природі;
 • класифікацію мінералів, загальну характеристику кожного типу та класу мінералів, головних представників типів та класів та їх діагностичні ознаки;
 • основні теоретичні положення та терміни петрографії;
 • загальні відомості про магматичні породи (речовинний склад, будову, особливості формування);
 • принципи класифікації магматичних порід на групи, ряди, родини, види, різновиди;
 • процеси кристалізації магми;
 • особливості речовинного складу, фаціальних умов формування порід кожної групи, їх поділ на петрохімічні ряди, родини, види;
 • загальні відомості про метаморфічні породи (процеси метаморфізму, речовинний склад, будову, правила класифікації);
 • принципи виділення щаблів та рядів динамотермального метаморфізму;
 • особливості речовинного складу, будови, формування метаморфічних порід різних груп;
 • сучасні уявлення про склад літології як науки;
 • основні теоретичні положення та терміни літології;
 • стадії та етапи формування і перетворення осадових порід;
 • класифікацію осадових порід;
 • загальну характеристику кожного типу та класу осадових порід;
 • головних представників кожного типу та класу, їх особливості будови, хімічного складу, діагностику;
 • значення фізико-географічних умов у формуванні фацій різних типів.

Вміти:

 • визначати морфологію кристалів та їх закономірних зростків;
 • визначати будову та морфологію мінеральних агрегатів;
 • за особливостями будови мінерального агрегату робити висновки про його генезис;
 • визначати головні властивості мінералів (колір, колір риски, блиск, прозорість, спайність, характер поверхні зламу тощо);
 • діагностувати мінерали за властивостями, в тому числі головні породоутворювальні та акцесорні мінерали різних типів та класів;
 • визначати у породі головні породутворювальні мінерали (кварц, піроксени, амфіболи, польові шпати, нефелін, слюди, кальцит, хлорит тощо);
 • визначати головні види структур та текстур за різними ознаками для магматичних та метаморфічних порід;
 • за структурно-текстурними особливостями породи робити висновки про їх генезис;
 • визначати головні види та різновиди магматичних та метаморфічних порід;
 • описувати осадові породи різного генезису;
 • визначати мінеральний та петрографічний склад осадових порід;
 • визначати структуру та текстуру осадових порід за різними критеріями;
 • робити висновки про генезис породи;
 • пояснити вплив генезису породи на її властивості;
 • визначати тип фацій.