Методи геоморфологічних досліджень

Метою дисципліни є формування у студентів поняття про способи отримання загальної та спеціальної інформації про рельєф земної поверхні, оволодіння рядом фахових компетенцій, що дозволяють обґрунтовувати застосування різних методів геоморфологічних досліджень для вирішення конкретних завдань теоретичного та прикладного характеру. Вивчення дисципліни забезпечує набуття студентами необхідних знань про сучасну базу методів досліджень, які застосовуються для вирішення геоморфологічних задач; оволодіння навичками та прийомами проведення геоморфологічних досліджень: постановки проблеми, збору фактичного матеріалу, його аналізу та представлення результатів; вміння на основі отриманих знань проводити ретроспективний аналіз та прогнозувати розвиток геоморфологічних процесів у майбутньому.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

 • сучасні класифікації методів отримання інформації про рельєф земної поверхні;
 • мету, предмет та зміст методів загального геоморфологічного аналізу;
 • можливості застосування у геоморфологічних дослідженнях загальнонаукових методів;
 • можливості та галузі застосування у геоморфологічних дослідженнях конкретно наукових методів;
 • порядок організації та здійснення польових геоморфологічних досліджень;
 • особливості вивчення різних генетичних категорій рельєфу та закономірностей перебігу геоморфологічних процесів.

Вміти:

 • читати топографічну карту, визначати основні морфографічні та морфометричні показники рельєфу;
 • визначати відповідність між геологічною структурою та рельєфом;
 • знаходити причинно-наслідкові зв’язки між факторами, процесами морфогенезу та їх наслідками;
 • складати загальні геоморфологічні карти та схеми;
 • складати геолого-геоморфологічні профілі та аналізувати за ними історію розвитку рельєфу;
 • описувати геологічні відслонення та вести польову геоморфологічну документацію;
 • проектувати та проводити геоморфологічну зйомку;
 • за морфологічними ознаками розрізняти генетичні типи четвертинних відкладів;
 • отримувати геоморфологічну інформацію з матеріалів аерофото- та космічної зйомки;
 • розробляти заходи запобігання дії негативних рельєфоутворюючих процесів;
 • прогнозувати розвиток рельєфоутворюючих процесів в майбутньому.