Палеогеоморфологія

Метою дисципліни є вивчення прийомів та особливостей застосування методів комплексного палеогеоморфологічного аналізу в дослідженнях геоморфосистеми Землі, зокрема принципів і підходів щодо її періодизації, встановлення закономірностей її розвитку. Палеогеоморфологія, яка виступає в комплексі з іншими природничими науками, дозволяє вивчати також і розвиток інших природних систем. Палеогеоморфологія на системній основі вивчає як комплекси, так і окремі експоновані і поховані форми палеорельєфу, які важливі при пошуках різних корисних копалин, які прямо або побічно впливають на природні та природно-техногенні геосистеми, що важливо враховувати при розробці принципів раціонального природокористування, проведенні екологічних експертиз навколишнього природного середовища.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

 • теоретичні і методологічні основи палеогеоморфології та проведення комплексних палеогеоморфологічних реконструкцій;
 • метод комплексного палеогеоморфологічного аналізу і технології (методики) його застосування у вирішенні різних наукових і практичних завдань;
 • основні закономірності розвитку геоморфосистеми Землі (ритмічність, циклічність, етапність, направленість, необерненість, зональність, локальність);
 • історію та еволюцію геоморфосистеми Землі окремих материків;
 • особливості та етапи розвитку геоморфосистеми Землі в межах території України та її окремих частин;

Вміти:

 • складати загальні і спеціальні палеогеоморфологічні карти;
 • складати допоміжні і додаткові карти, необхідні для складання палеогеоморфологічних карт і проведення палеогеоморфологічних реконструкцій;
 • досліджувати речовинний (мінеральний, геохімічний тощо) та гранулометричний склад відібраних проб з корелятних (конформних, транзитних) палеорельєфу відкладів;
 • опрацьовувати фондові геологічні, геофізичні та інші неопубліковані матеріали для отримування необхідної інформації при проведенні палеогеоморфологічних реконструкцій;
 • проводити загальні і спеціальні палеогеоморфологічні реконструкції геоморфосистеми в межах окремих територій з різними палеогеографічними обстановками, геотектонічними та геоморфолого-формаційними умовами;
 • володіти методиками палеогеоморфологічних досліджень окремих визначних об’єктів геоморфосистеми Землі, які розташовуються на денній земній поверхні або є нині похованими та напівпохованими.

Використовувати отримані результати для цілей:

 • розробки теорії геоморфології, суміжних наук, загальної теорії Землі;
 • отримання відомостей про окремі компоненти древньої природи, які були тісно пов’язані з палеорельєфами в окремі етапи розвитку;
 • складання прогнозів, пошуків і розвідки різних корисних копалин в земній корі;
 • оцінювання екологічного стану природного середовища з врахуванням відомостей про похований рельєф (поховані долини тощо);
 • розробки мір щодо раціонального природокористування територій;
 • створення палеогеоморфологічних атласів територій (зокрема України).