для студентів ННЦ "Інститут біологї та медицини" спеціальності 101 Екологія
Ґрунтознавство

Мета дисципліни – вивчення науково–теоретичних основ генетичного ґрунтознавства, створення уяви про ґрунт як особливе природно-історичне тіло. Навчити розуміти поняття "ґрунт" і "родючість ґрунту". Вивчення фізичних, хімічних та фізико-хімічних властивостей ґрунту. Встановлення впливу на ґрунтоутворюючий процес основних природних та антропогенних факторів. Розгляд заходів збереження, відновлення та підвищення родючості ґрунтів. Знайомство з основними типами ґрунтів України.

Завданням дисципліни є набуття вміння визначати основні типи ґрунтів та знання їх поширення на території України; вивчення впливу на ґрунтоутворюючий процес як природних (материнських порід, клімату, рельєфу, рослинності тощо), так і антропогенних (промисловості, сільського господарства, транспорту тощо) факторів. Вивчення морфологічних ознак ґрунтів у польових умовах.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

 • утворення та склад ґрунтів;
 • склад та властивості мінеральної та органічної частини ґрунту;
 • фактори ґрунтоутворення;
 • особливості ґрунтового профілю ґрунтів різних генетичних типів;
 • географічні закономірності формування ґрунтів різного генетичного типу;
 • значення ґрунтів у природі i житті людини;
 • типи деградаційних процесів в ґрунтах та шляхи їх усунення;
 • принципи раціонального землекористування.

Вміти:

 • визначати основні типи ґрунтів;
 • характеризувати генетичні горизонти ґрунтів;
 • визначати фізичні, хімічні та водно-фізичні властивості ґрунту;
 • описувати типові профілі і діагностувати їх;
 • аналізувати та виявляти негативні тенденції у використанні ґрунтів.