1 курс магістратури усіх спеціальностей
Професійна та корпоративна етика

Метою дисципліни є ознайомлення з основними категоріями етики, особливостями професійної етики, моральним змістом трудової діяльності, службовим етикетом і формами ділового спілкування в повсякденних і екстремальних умовах, а також розвиток морально-етичної культури здобувачів вищої освіти, формування гуманістичного ставлення до професійної діяльності. Завданнями є сприяти формуванню у здобувачів вищої освіти почуття професійного і громадянського обов'язку, гуманності, толерантності, поважного ставлення до закону, чесності, патріотизму та інших моральних якостей, необхідних професіоналам; ознайомлення з теоретичними основами професійної етики і культури; вивчення і систематизація основних етичних категорій; ознайомлення з особливостями прояву морального чинника у професійній діяльності; вивчення проблеми морального вибору і моральних конфліктів у професійній діяльності; формування навичок і знань ділового спілкування і службового етикету; набуття здатності орієнтуватися в основних напрямках і течіях сучасної етики, їх безпосереднього відтворення у духовному світі людини.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

  • філософсько-методологічний зміст категоріально-понятійного апарату навчальної дисципліни;
  • основні напрями і течії сучасної етики, їх безпосереднього відтворення у духовному світі людини;
  • вимоги основних нормативно-правових актів у сфері моралі та етики;
  • основи службового етикету і форми ділового спілкування в повсякденних і екстремальних умовах.

Вміти:

  • орієнтуватися в основних напрямках і течіях сучасної етики, їх безпосереднього відтворення у духовному світі людини;
  • оцінити ситуацію морального вибору і морального конфлікту, визначити шляхи їх розв’язання та при потребі ступінь професійного ризику;
  • обґрунтувати та забезпечити виконання комплексу робіт з попередження виникнення надзвичайних,конфліктних ситуацій у сфері ділового спілкування і службового етикету;
  • орієнтуватися в основних нормативно-правових актах у сфері моралі та етики
  • розвивати творчий потенціал, що спрямований на досягнення успіху у професійній діяльності, підтримувати прагнення до самовдосконалення та найвищої професійної майстерності.