ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Геоморфологія та природопізнавальний туризм

Цілі ОПП полягають у підготовці висококваліфікованих фахівців, які здатні вирішувати теоретичні та практичні завдання у окресленій галузі на основі розуміння навколишнього природного середовища як цілісної динамічної просторової системи. Досягнення цілей забезпечує формування загальних і професійних компетентностей, які дають змогу випускнику ОПП самостійно вирішувати завдання у галузі дослідження рельєфу, раціонального використання природних ресурсів як об’єктів природопізнавального туризму.

Особливості ОПП визначають такі її риси:

  • поєднання дисциплін, які дають уявлення про географічну оболонку як цілісну систему, із дисциплінами, що поглиблюють знання про рельєф та розуміння використання компонентів географічної оболонки як туристичних ресурсів;
  • включає фахові дисципліни, які відповідають сучасним і прогнозованим запитам ринку праці, що забезпечує високу конкурентоспроможність випускників на ньому;
  • складена з урахуванням досвіду географічної освіти провідних університетів Світу та національних традицій географічної науки та її практичного застосування;
  • містить широкий перелік вибіркових дисциплін, який дає можливість студенту задовольнити власні інтереси до навчання.
...
Геологічна практика студентів після 1 курсу, 2021 рік.

Унікальність програми полягає у тому, що вона забезпечує всебічне вивчення рельєфу – і як компоненту географічної оболонки, і як основи для ведення господарської діяльності, зокрема туристично-пізнавальної, що ґрунтується на використанні рельєфу як природних та природно-антропогенних туристичних об’єктів.

Структура програми

Соціально-політичні студії (3 ECTS)
Динамічна геоморфологія (3 ECTS)
Дистанційне зондування Землі (3 ECTS)
Інженерна, пошукова та екологічна геоморфологія (4 ECTS)
Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності (3 ECTS)
Основи ГІС-картографування (3 ECTS)
Урбогеоморфологія (4 ECTS)
Структурна геоморфологія (3 ECTS)
Навчальна практика з методів поширення географічної інформації (3 ECTS)
Виробнича практика (5 ECTS)

Вибіркові дисципліни:

Літолого-петрографічна основа рельєфу (3 ECTS)
Класифікація та паспортизація об’єктів природопізнавального туризму (4 ECTS)
Методи геоморфологічних досліджень (5 ECTS)
Морфометричний аналіз рельєфу (3 ECTS)
Ревіталізація природних об’єктів (3 ECTS)
Камінь в архітектурі та мистецтві (3 ECTS)
Соціологія (3 ECTS)
Методи дослідження природничотуристичного потенціалу території (3 ECTS)
Методи рекреаційно-туристичних досліджень (3 ECTS)
Педагогіка (3 ECTS)
Основи геоархеології (3 ECTS)
Методи палеогеографічних досліджень (3 ECTS)
Освітній ступінь: бакалавр
Спеціальність: 106 Географія
Кредити ECTS: 240
Мова навчання: українська
Опис програми: PDF