Магістр географії (геоморфологія та палеогеографія)

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (2015) освітній рівень «магістр» здобувається на основі кваліфікації бакалавра і покликаний поглибити спеціальні уміння студентів, надати знання інноваційного характеру та певний досвід їх застосування. Формувати продукування нових знань у здобувачів для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі народного господарства. Навчальний план підготовки магістрів логічно продовжуює посилену професійну підготовку фахівців, що отримали грунтовні знання на бакалаврському рівні і виявили хист до наукової та дослідницької роботи.

Здобувачі освітнього рівня «магістр» мають змогу обрати одну з двох спеціалізацій: географія грунтів та управління земельними ресурсами й геоморфологія та палеогеографія.

Перша спеціалізація орієнтована на діяльність у сфері грунтознавства, управління та регулювання земельними ресурсами. Професійні компетентності випусника дозволять забезпечувати виконання регіональних грунтознавчо-географічних досліджень для розробки пропозицій із оптимізації природокористування, проводити моніторинг та оцінку стану грунтів і структури грунтового покриву, використовувати знання із географії грунтів щодо відновлення природного стану і раціонального використання природного середовища, вирішення екологічних проблем агроландшафтів та антопогенних грунтів, проведення рекультивації земель та збереження різноманіття ландшафтів.

Професійні компетентності випусників другої спеціалізації орієнтовані на діяльність у сфері інженерно-геоморфологічних та палеогеоморфологічних досліджень при проектувальних та пошукових роботах, регіональних геоморфологічних та палеогеоморфологічних досліджень для розробки пропозицій із оптимізації природокористування, вирішення екологічних проблем, відновлення ландшафтів.

Для забезпечення підготовки викокваліфікованих фахівців, у навчальному плані особливий акцент поставлений на викладання спецкурсів з проблемних питань сучасних геоморфологічної, палеогеографічної та грунтознавчої наук. Теоретичні знання поглиблюються при розвязані конкретних наукових і практичних завдань, що постають перед студентами під час проходження виробничої практики.

Загальний обсяг навчальної програми – 120 кредитів ECTS.

Спеціальність
8.04010408 «106 Географія»

Кваліфікація, що присвоюється
Молодший науковий співробітник (географія)

Рівень кваліфікації
Магістр (другий рівень вищої освіти)

Тривалість програми
1 рік 9 місяців

Форма навчання
Денна

Спеціалізації:

  Рік
  Семестр
  Навчальний план
  1
  перший
  Управління екопроектами та міжнародне співробітництво в галузі охорони природи
  Небезпечні природні процеси в довкіллі (Hazardous Processes in the Environment)
  Палеоекологія четвертинного періоду
  Рельєф світу
  Ритміка природних процесів
  другий
  Геоморфологічне районування та прогноз
  Палеогеоморфологія
  Ерозієзнавство та руслові процеси
  Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
  Геопланування та ландшафтна організація територій
  Ландшафтно-геоморфологічна індикація
  Професійна і корпоративна етика
  Виробнича практика
  2
  перший
  Геолого-геоморфологічні пам'ятки України
  Геоархеологія
  Лінеаментний аналіз
  Регіональна палеогеографія голоцену (вільний вибір)
  Порівняльний аналіз рельєфу планет (вільний вибір)
  другий
  Асистентська практика
  Науково-дослідницький практикум із спеціальності Науки про Землю (геоморфологія та палеогеографія)
  Державний іспит із спеціальності Географія (геоморфологія та палеогеографія)
  Магістерська робота
  Рік
  Семестр
  Навчальний план
  1
  перший
  Управління екопроектами та міжнародне співробітництво в галузі охорони природи
  Небезпечні природні процеси в довкіллі (Hazardous Processes in the Environment)
  Палеоекологія
  Рельєф світу
  Ритміка природних процесів
  другий
  Геоморфологічне районування та прогноз
  Палеогеоморфологія
  Ерозієзнавство та руслові процеси
  Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
  Геопланування та ландшафтна організація територій
  Ландшафтно-геоморфологічна індикація
  Професійна і корпоративна етика
  Виробнича практика
  2
  перший
  Систематика та класифікація грунтів
  Науковий семінар з теоретичного грунтознавства
  Охорона та раціональне використання грунтового покриву
  Антропогенні грунти (вільний вибір)
  Палеогеографія антопогену (вільний вибір)
  другий
  Асистентська практика
  Науково-дослідницький практикум із спеціальності Науки про Землю (геоморфологія та палеогеографія)
  Державний іспит із спеціальності Науки про Землю (геоморфологія та палеогеографія)
  Магістерська робота