Освітня програма "Природнича географія"

Відповідно до норм Закону України "Про вищу освіту" (2015) освітній рівень "бакалавр" повинен формувати компетенції, достатні для самостійної роботи фахівця, забезпечувати набуття теоретичних знань та практичних навичок з основних фундаментальних дисциплін.

Підготовка бакалаврів розпочитається вивченням обов'язкових навчальних дисциплін, у числі яких вивчення іноземної мови, що є обов'язковою умовою формування сучасного дослідника. Необхідною умовою формування аналітичного мислення студента у подальшому вивченні природного середовища є такі дисципліни, як вища математика, математична статистика, хімія з основами геохімії та фізика з основами геофізики.

Важливою і найголовнішою частиною навчального плану є вивчення основних природничних наук, географічної картографії, вчення про географічну оболонку, регіональної географії.

Соціально-політичні студії та основи філософських знань покликані закласти у студентів розуміння місця знань про природне середовище, суспільно-географічні аспекти розвитку світового господарства і людського суспільства у сучасному світі.

Окремо у навчальному плані представлені блоки дисциплін, які дають можливість студентам обрати необхідні предмети як для поглиблення фахових знань, так і для загального інтелектуального розвитку.

Комплекс навчальних зимових та літніх практик, виробничі практики повністю задовольняють практичне втілення набутих знань у реальну виробничу діяльність, закладають основи майбутньої професійної діяльності здобувача вищої освіти.

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ECTS.


Галузь знань
10 - Природничі науки

Спеціальність
106 - Географія

Термін навчання
4 роки

Мови викладання
Українська, Англійська

Презентація освітньої програми