Грунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування

Відповідно до норм Закону України "Про вищу освіту" освітній рівень "бакалавр" повинен формувати компетенції, достатні для самостійної роботи фахівця, забезпечувати набуття теоретичних знань та практичних навичок з основних фундаментальних дисциплін.

Підготовка бакалаврів розпочитається вивченням обов'язкових навчальних дисциплін, у числі яких вивчення іноземної мови, що є обов'язковою умовою формування сучасного дослідника. Необхідною умовою формування аналітичного мислення студента у подальшому вивченні природного середовища є такі дисципліни, як вища математика та математична статистика, хімія з основами геохімії та фізика з основами геофізики.

Важливою і найголовнішою частиною навчального плану є вивчення основних природничних наук, географічної картографії, вчення про географічну оболонку, регіональної географії.

Соціально-політичні студії та основи філософських знань покликані закласти у студентів розуміння місця знань про природне середовище, суспільно-географічні аспекти розвитку світового господарства і людського суспільства у сучасному світі

Окремо у навчальному плані представлені блоки дисциплін, які дають можливість студентам обрати необхідні предмети як для поглиблення фахових знань, так і для загального інтелектуального розвитку.

Комплекс навчальних та виробничих практик повністю задовольняють практичне втілення набутих знань у реальну виробничу діяльність, закладають основи майбутньої професійної діяльності здобувача вищої освіти.

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ECTS.


Спеціальність
106 - Географія

Кваліфікація, що присвоюється
Бакалавр географії (Грунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування), стажист-дослідник

Рівень кваліфікації
Бакалавр (перший рівень вищої освіти)

Тривалість програми
3 роки 10 місяців

Форма навчання
Денна

Спеціалізації:

  Рік
  Семестр
  Навчальний план
  1
  перший
  Іноземна мова для географів
  Топографія
  Вища математика з основами математичної статистики
  Метеорологія
  Хімія з основами геохімії
  Геологія
  Вступ до університетських студій
  Тарас Шевченко та Київськиї університет
  Фізична культура
  другий
  Іноземна мова
  Фізика з основами геофізики
  Гідрологія та океанологія
  Грунтознавство
  Біогеографія
  Фізична культура
  Навчальна практика з методів набуття географічної інформації
  Навчальна практика з основ польових природничо-географічних досліджень
  2
  перший
  Основи ГІС
  Геоморфологія
  Картографія
  Основи геоекології
  Фізична географія материків і океанів
  Еволюція біосфери Землі
  Просторове та ландшафтне планування
  Латинська мова (вільний вибір)
  Семінар з проблем сучасного грунтознавства (вільний вибір)
  Природничо-географічне моделювання (вільний вибір)
  Іноземна мова
  Фізична культура
  Українська мова
  другий
  Ландшафтознавство
  Економічна і соціальна географія світу
  Українська та зарубіжна культура
  Вступ до фаху
  Фізика грунту
  Основи логіки (вільний вибір)
  Меліоративне грунтознавство (вільний вибір)
  Міжнародний досвід просторового та ландшафтного планування (вільний вибір)
  Іноземна мова
  Фізична культура
  Українська мова
  Навчальна практика з методів обробки географічної інформації
  Навчальна професійно-орієнтована практика
  3
  перший
  Структура та управління блоками геоданих
  Дистанційне зондування Землі
  Динамічна геоморфологія
  Земельний кадастр та бонітування
  Хімія грунту
  Генезис та морфологія грунтів
  Інженерна, пошукова та екологічна геоморфологія
  Соціологія (вільний вибір)
  Антропогенні грунти (вільний вибір)
  Методологія просторового планування в Україні (вільний вибір)
  Іноземна мова
  Фізична культура
  другий
  Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
  Соціально-політичні студії
  Інженерно-геоморфологічна оцінка, інженерна підготовка та захист території
  Основи ГІС-картографування
  Грунтовий покрив та земельні ресурси світу
  Методи грунтознавчих дослідження
  Систематика і класифікація грунтів
  Педагогіка (вільний вибір)
  Глобальні функції грунтового покриву (вільний вибір)
  Просторове планування урботериторій (вільний вибір)
  Іноземна мова
  Фізична культура
  Виробнича практика
  Навчальна практика з методів поширення географічної інформації
  4
  перший
  Іноземна мова
  Філософія
  Рельєф і геологічна будова України
  Грунти України
  Клімат України
  Поверхневі води України
  Біогеографія України
  Психологія (вільний вибір)
  Картографування грунтів (вільний вибір)
  Просторове планування агротериторій (вільний вибір)
  Фізична культура
  другий
  Ландшафти України
  Просторове та ландшафтне планування в умовах дезентралізації в Україні
  Кваліфікаційна робота бакалавра
  Комплексний кваліфікаційний іспит за спеціальністю 106 Географія