Підкова Оксана Миколаївна

доцент, кандидат географічних наук

Сфери компетенції та спеціалізації:
географія
ґрунтознавство

E-mail: oks_pidkova@ukr.net
Телефон: +38 (044) 521 32 28

lecturer-picture

У 2003 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «географія», здобула кваліфікацію «магістр географії, географ-ґрунтознавець». У 2008 році у Львівському університеті захистила кандидатську дисертацію «Генетико-літологічна обумовленість формування ґрунтового покриву Розточчя» (науковий керівник проф. Кіт М. Г.).

Професійна діяльність

2003-2004 – старший бібліотекар Львівського професійного ліцею дизайну та будівництва
2004-2007 – аспірант кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка
2007-2010 – молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, доцент кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка
2010-теперішній час – доцент кафедри землезнавства та геоморфології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Член Українського товариства ґрунтознавців і агрохіміків (УТҐА)
Член Українського географічного товариства (УГТ)

Напрямки наукових досліджень та інтересів

 • генетичне ґрунтознавство
 • літогенна дивергенція ґрунтотворення
 • ґрунти Розточчя
 • деградація і екологія ґрунтів

Викладає курси:

  2016

 • Roztocze – przyroda i człowiek / Pidkova Oksana. Gleby / Jacek Chodorowski, Piotr Bartmiński, Andrzej Plak, Zbigniew Klimowich, Ryszard Debicki, Stepan Pozniak, Myron Kit, Oksana Pidkova // Zwierzyniec, 2015. - 220 с.
 • Україна–Польща. Путівник комплексної професійно спрямованої географічної практики / Бортник С., Шманьда Я., Луц М., Лаврук Т., Підкова О., Погорільчук Н., Плешакова А., Мельник В., Шевчук Н. / за ред. Бортника С.Ю – К. : Прінт Сервіс, 2016. – 70 с.
 • Методичні рекомендації до проведення навчальної професійно орієнтованої практики у м. Києві (для студентів географічного факультету) / Лаврук Т., Підкова О. // К.: Прінт Сервіс, 2016. - 62 с.
 • Теоретико-методологічні підходи до вивчення ґрунтів у контексті загальної геоморфології / Підкова О. // Академику Л. С. Бергу – 140 лет: Сборник научных статей; ред. совет: И. К. Тодераш и др. – Бендеры : Eco-TIRAS, 2016.- С. 196-200
 • Підкова О.М., Стецюк В.В. Грунтовий покрив та рельєф земної поверхні: стосунки у контексті загальної геоморфології. - Матеріали ХІІ з'їзду Українського географічного товариства. – Вінниця, 2016.
 • 2015

 • Підкова О.М.. Деградація ґрунтів Тернопільської області / Підкова О. М. // Фізична географія та геоморфологія. – 2015. – Вип. 2 (78). – С. 57-62.
 • Pidkova O. Problems of degraded and unproductive lands conservation / Pidkova Oksana Mykolaivna // Proceedings of the 5th International conference on Eurasian scientific development. “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2015. – Р. 3-5.
 • Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни “Ґрунтознавство” для студентів ННЦ “Інституту біології” / укл. О. М. Підкова. – К. : ВГЛ Обрії, 2015. – 70 с.
 • Гідрогеологічні умови як чинник ґрунтотворення (на прикладі Розточчя) Підкова О. М. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: Науковий збірник. – 2015. – Т. 2(37). С. 156-161.
 • Analysis of Natural Conditions as Factors of Soil Erosion Processes in Ternopil Region. Pidkova O. Материалы XI международной научно-практической конференции: «Научные перспективы XXI века. Достижения и перспективы нового столетия» Россия, г. Новосибирск, 22-23.05.2015 г.). – Новосибирск, 2015 С. 110-112
 • 2014

 • Підкова О.М. Оцінка екологічної збалансованості агроландшафтів Тернопільської області / Підкова О. М., Мисько К. А. // ВПЦ Візаві. Географія та екологія : наука і освіта. – Умань, 2014. – С. 245-250.
 • Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни “Фізика ґрунту”. Ч. 1. Фізика твердої фази ґрунту / укл. Підкова О.М.. – К. : ВГЛ Обрії, 2014. – 38 с.
 • 2013

 • Підкова О.М.. Морфологічна будова і мікроморфологічні особливості дерново-підзолистих ґрунтів, ґрунтотворних і підстилаючих порід Розточчя / Оксана Підкова // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2013. – Вип. 44. – С. 275-285.
 • Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни “Бонітування ґрунтів” / уклала Підкова О.М. – К. : ВГЛ Обрії, 2013. – 60 с.
 • 2012

 • Підкова О.М.. Аналіз ерозійних процесів ґрунтів Тернопільської області / Підкова О. М., Мисько К. А. // Матеріали наук.-практ. конференції “Проблеми сільського господарства на сучасному етапі та шляхи їх вирішення”. – Миколаїв : Миколаївська ДСДС ІЗЗ, 2012. – С. 129-131.
 • Підкова О.М. Особливості карбонатного профілю дерново-карбонатних ґрунтів Розточчя, які перебувають на різних стадіях еволюції / О. М. Підкова, М. Г. Кіт // Агрохімія і ґрунтознавство. – Харків, 2012. – Вип. 77. – С. 47-51.
 • 2010

 • Підкова О.М. Гранулометричний склад нерозчинного залишку карбонатних ґрунтотворних порід Розточчя / О. М. Підкова // Наук. вісн. ВДУ ім. Лесі Українки : Геогр. науки. – 2010. – №. 3. – С. 23-27.
 • Підкова О.М. Кислотно-основні властивості ґрунтів Розточчя / Оксана Підкова, Галина Бойко // Наукові записки Терн. нац. педаг. ун-ту. Серія : географія. – 2010. – № 1. – (вип. 27). – С. 150-154.
 • Підкова О.М. Літолого-генетична зумовленість формування ґрунтового покриву Розточчя / О. М. Підкова, М. Г. Кіт. Монографія. – Л. : Вид. центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2010. – 246 с.
 • 2009

 • Підкова О.М. Оптична щільність гумусових речовин ґрунтів Розточчя / О. М. Підкова // Вісник Одеського національного університету. Серія : географічні та геологічні науки. – 2009. – Том 14. – Вип. 7. – С. 165–172.
 • 2008

 • Підкова О.М.. Фракційно-груповий склад гумусу ґрунтів Розточчя / О. М. Підкова // Вісник Харків. нац. аграр. ун-ту. Серія : ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство. – 2008. – № 2. – С. 105–110.
 • Підкова О.М. Особливості літогеної дивергенції ґрунтовторення Розточчя / Оксана Підкова // Ґенеза, географія та екологія ґрунтів : збірник наукових праць. – Л. : вид. центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2008. – С. 410–416.
 • 2007

 • Підкова О.М. Валовий хімічний склад ґрунтів Розточчя / Підкова О. М. // Наук. вісн. ВДУ ім. Лесі Українки : Геогр. науки. – 2007. – № 2. – С. 37–47.
 • Підкова О.М. Диференціація профілю ґрунтів Розточчя / О. Підкова // Вісник ЛДАУ : Агрономія. – 2007. – № 11. – С. 520–528.
 • 2006

 • Підкова О.М. Чинники ґрунтоутворення Розточчя / Підкова О. М. // Наук. вісн. ВДУ ім. Лесі Українки : Геогр. науки. – 2006. – № 2 – С. 139–145.
 • Підкова О.М. Дерново-карбонатні ґрунти Розточчя / О. Підкова // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2006. – Вип. 33. – С. 326–332.
 • 2005

 • Підкова О.М. Морфогенетичні особливості дерново-підзолистих ґрунтів Розточчя / Оксана Підкова // Історія української географії. – 2005. – Вип. 11. – С. 63–67.