Для студентів спеціальності 106 Географія: Природнича географія; Геоморфологія та природничий туризм; Ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування
Геологія

Мета дисципліни – ознайомлення студентів із будовою, речовинним складом та історією розвитку Землі, а також процесами, які відбуваються в її надрах та на поверхні.

Завдання – набуття студентами необхідних теоретичних знань про геологічні процеси та їх наслідки, історію розвитку Землі та методи її реконструкції, а також практичних навичок розпізнавання гірських порід та мінералів.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

 • місце геології в системі наук, її сучасну структуру та методи дослідження;
 • характеристики геофізичних полів та їх геологічне значення;
 • модель внутрішньої будови земної кулі та земної кори, методи їх дослідження;
 • класифікації, діагностичні властивості мінералів та гірських порід, особливості походження, поширення та використання;
 • суть ендогенних та екзогенних процесів, їх зв’язок із структурами земної кори та географічними умовами території, генетичні типи відкладів;
 • будову структур земної кори та закономірності їх розвитку;
 • суть геотектонічних гіпотез еволюції земної кори;
 • періодизацію геологічної історії Землі та таксономічні одиниці геохронологічної шкали;
 • методи абсолютної та відносної геохронології, основи фаціального аналізу відкладів;
 • принципи складання різних типів геологічних карт.

Вміти:

 • визначати фізичні властивості мінералів та гірських порід;
 • на основі визначення властивостей, діагностувати головних представників різних типів та класів мінералів;
 • на основі визначення ознак, діагностувати головних представників магматичних, осадових та метаморфічних порід;
 • читати геологічну карту та визначати характер залягання гірських порід.