для студентів спеціальності 103 Науки про Землю: Гідрологія, Метеорологія
Геоморфологія та палеогеографія

Мета дисципліни – сформувати систему знань про рельєф земної поверхні та геоморфологічні процеси, їх роль у функціонуванні географічної оболонки та історію його формування

Завдання дисципліни - навчитись визначати морфологію, походження, вік, історію розвитку рельєфу, ознайомитись з механізмами рельєфотвірних процесів, з’ясувати практичне значення вивчення рельєфу земної поверхні та геоморфологічних процесів. Ознайомитися з методами отримання геоморфологічної та палеогеографічної інформації

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

 • методологічні засади дослідження рельєфу земної поверхні;
 • особливості її морфологічної організації;
 • чинники формування рельєфу та морфоструктури;
 • механізми взаємодії ендогенних та екзогенних рельєфотвірних процесів та їх прояв у структурі ландшафту;
 • значення рельєфу та осадових відкладів у палеогеографічному аналізі;
 • найважливіші події різних етапів розвитку Землі;
 • сучасний розвиток теоретичних та прикладних напрямків геоморфології та палеогеографії.

Вміти:

 • аналізувати топоматеріали та матеріали дистанційного зондування Землі для встановлення головних рис рельєфу земної поверхні;
 • встановлювати залежність між формами земної поверхні та геолого-тектонічною будовою території;
 • складати морфологічну та морфометричну характеристиу рельєфу, будувати спеціальні морфометричні схеми;
 • будувати геолого-геоморфологічні профілі та розшифровувати історію розвитку регіону;
 • складати морфоструктурні схеми та геоморфологічні карти.