для студентів спеціальності 6.040105 – гідрометеорологія
Геоморфологія та палеогеографія

Мета дисципліни – сформувати систему знань про рельєф земної поверхні та геоморфологічні процеси, їх роль у функціонуванні географічної оболонки. Завдання дисципліни - навчитись визначати морфологію, походження, вік, історію розвитку рельєфу, ознайомитись з механізмами рельєфотвірних процесів, з’ясувати практичне значення вивчення рельєфу земної поверхні та геоморфологічних процесів.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

  • методологічні засади дослідження рельєфу земної поверхні;
  • особливості її морфологічної організації;
  • чинники формування рельєфу та морфоструктури;
  • механізми взаємодії ендогенних та екзогенних рельєфотвірних процесів та їх прояв у структурі ландшафту;
  • сучасний розвиток теоретичних та прикладних напрямків геоморфології.

Вміти:

  • аналізувати топоматеріали та матеріали дистанційного зондування Землі для встановлення головних рис рельєфу земної поверхні;
  • встановлювати залежність між формами земної поверхні та геолого-тектонічною будовою території;
  • складати морфологічну та морфометричну характеристиу рельєфу, будувати спеціальні морфометричні схеми;
  • будувати геолого-геоморфологічні профілі та розшифровувати історію розвитку регіону;
  • складати морфоструктурні схеми та геоморфологічні карти.