для судентів спеціальностей 103 Науки про Землю: Картографія; 193 Геодезія та землеустрій;
Основи геоморфології

Мета дисципліни – вивчення студентами однієї з фундаментальних природничих наук, що вивчає рельєф Землі як один з компонентів ПТК.

Завдання – набуття студентами необхідних теоретичних знань про рельєф земної поверхні, його морфологію, походження, вік, динаміку, а також про геоморфологічні процеси, їхній механізм, закономірності поширення і вплив на інші складники довкілля. Сформувати системні погляди про місце і роль рельєфу земної поверхні та геоморфологічних процесів у функціонуванні географічної оболонки. Закласти основи розуміння практичного значення вивчення рельєфу земної поверхні та геоморфологічних процесів.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

 • місце геоморфології в системі наук, її сучасну структуру та методи дослідження;
 • головні властивості рельєфу земної поверхні (його морфологію, походження, вік, динаміку), класифікації зазначених властивостей;
 • перелік та взаємозв‘язки ендогенних та екзогенних чинників формування рельєфу земної поверхні, наслідки їхнього впливу у різних природних умовах і співвідношеннях;
 • загальні закономірності формування глобальних рис рельєфу земної поверхні і океанічного дна;
 • механізми окремих внутрішніх процесів формування рельєфу земної поверхні та їхні геоморфологічні наслідки;
 • закономірності вияву і розвитку екзогенних геоморфологічних процесів, характеристику механізмів їхнього перебігу, відображення певних геоморфологічних процесів в утворенні відповідних форм рельєфу – морфоскульптур;
 • закономірності поширення на земній поверхні форм рельєфу ендогенного та екзогенного походження; класифікації антропогенного рельєфу;
 • основні методи вивчення рельєфу, основні напрямки використання знань про рельєф земної поверхні з практичною метою.

Вміти:

 • за геологічними, тектонічними та орографічними картами встановити залежність між геолого-тектонічною будовою та формами рельєфу земної поверхні;
 • розуміти закономірності вияву і розвитку екзогенних геоморфологічних процесів;
 • моделювати головні закономірності ярусного поширення екзогенних геоморфологічних процесів і формування геоморфологічних рівнів;
 • читати геологічну карту та визначати характер залягання гірських порід
 • проводити прості морфометричні вимірювання і на основі топографічних карт побудувати спеціальні морфометричні карти (щільності горизонтального розчленування, глибини вертикального розчленування, нахилу земної поверхні тощо);
 • здійснювати аналіз матеріалів аерофото- та космічної зйомки з метою встановлення головних рис рельєфу земної поверхні;
 • здійснювати геоморфологічне профілювання за допомогою топографічних карт;
 • скласти за навчальною топографічною картою геоморфологічну карту заданої місцевості.