106 Географія: Економічна географія, 014 Середня освіта
Дослідження рельєфу та геологічної будови

Мета дисципліни – ознайомлення студентів із будовою, речовинним складом, історією розвитку та рельєфом Землі, як один з компонентів ПТК, а також процесами, які відбуваються в надрах Землі та на її поверхні.

Завдання – набуття студентами необхідних теоретичних знань про геологічні процеси та їх наслідки, історію розвитку Землі, рельєф земної поверхні, його морфологію, походження, вік, динаміку, а також про геоморфологічні процеси, їхній механізм, закономірності поширення і вплив на інші складники довкілля. Оволодіння студентами практичних навичок розпізнавання гірських порід та мінералів. Сформувати системні погляди про місце і роль геології та рельєфу земної поверхні у функціонуванні географічної оболонки та закласти основи розуміння практичного значення вивчення даної дисципліни.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

 • місце геології в системі наук, її сучасну структуру та методи дослідження;
 • характеристики геофізичних полів та їх геологічне значення;
 • модель внутрішньої будови земної кулі та земної кори, методи їх дослідження;
 • класифікації, діагностичні властивості мінералів та гірських порід, особливості походження, поширення та використання;
 • суть ендогенних та екзогенних процесів, їх зв’язок із структурами земної кори та географічними умовами території, генетичні типи відкладів;
 • будову структур земної кори та закономірності їх розвитку;
 • суть геотектонічних гіпотез еволюції земної кори;
 • періодизацію геологічної історії Землі та таксономічні одиниці геохронологічної шкали;
 • методи абсолютної та відносної геохронології, основи фаціального аналізу відкладів;
 • принципи складання різних типів геологічних карт;
 • місце геоморфології в системі наук, її сучасну структуру та методи дослідження;
 • головні властивості рельєфу земної поверхні (його морфологію, походження, вік, динаміку), класифікації зазначених властивостей;
 • перелік та взаємозв‘язки ендогенних та екзогенних чинників формування рельєфу земної поверхні, наслідки їхнього впливу у різних природних умовах і співвідношеннях;
 • загальні закономірності формування глобальних рис рельєфу земної поверхні і океанічного дна;
 • механізми окремих внутрішніх процесів формування рельєфу земної поверхні та їхні геоморфологічні наслідки;
 • закономірності вияву і розвитку екзогенних геоморфологічних процесів, характеристику механізмів їхнього перебігу, відображення певних геоморфологічних процесів в утворенні відповідних форм рельєфу – морфоскульптур;
 • закономірності поширення на земній поверхні форм рельєфу ендогенного та екзогенного походження; класифікації антропогенного рельєфу;
 • основні методи вивчення рельєфу, основні напрямки використання знань про рельєф земної поверхні з практичною метою.

Вміти:

 • визначати фізичні властивості мінералів та гірських порід;
 • на основі визначення властивостей, діагностувати головних представників різних типів та класів мінералів;
 • на основі визначення ознак, діагностувати головних представників магматичних, осадових та метаморфічних порід;
 • читати геологічну карту та визначати характер залягання гірських порід;
 • за геологічними, тектонічними та орографічними картами встановити залежність між геолого-тектонічною будовою та формами рельєфу земної поверхні;
 • розуміти закономірності вияву і розвитку екзогенних геоморфологічних процесів;
 • моделювати головні закономірності ярусного поширення екзогенних геоморфологічних процесів і формування геоморфологічних рівнів;
 • читати геологічну карту та визначати характер залягання гірських порід;
 • проводити прості морфометричні вимірювання і на основі топографічних карт побудувати спеціальні морфометричні карти (щільності горизонтального розчленування, глибини вертикального розчленування, нахилу земної поверхні тощо);
 • здійснювати аналіз матеріалів аерофото- та космічної зйомки з метою встановлення головних рис рельєфу земної поверхні;
 • здійснювати геоморфологічне профілювання за допомогою топографічних карт;
 • скласти за навчальною топографічною картою геоморфологічну карту заданої місцевості.